Home

Rijksmonument verbouwen zonder vergunning boete

Bij elk soort monument horen andere wetten en regels. Lees hier met welke verplichtingen, vergunningen en wetten u als eigenaar rekening moet houden Als u een monument verbouwt zonder vergunning kan het Dagelijks bestuur van de Gemeente u sancties opleggen. Bovendien riskeert u en boete of strafvervolging. Voorwaarden. U heeft een vergunning nodig als ten minste de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn: U bent eigenaar van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument. U wilt het pand of het terrein restaureren, verbouwen of slopen Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor een aantal werkzaamheden aan rijksmonumenten is geen vergunning nodig. Gemeentelijke, provinciale of rijksmonumentale panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht vallen onder de regels voor rijksmonumenten Bij een interne verbouwing van een rijksmonument heb je vaak geen vergunning nodig. Monumentale panden zijn aan de buitenkant vaak beschermd, waardoor je wel een vergunning nodig hebt om de buitenkant van een monument te verbouwen. Ga je toch een rijksmonument verbouwen zonder vergunning dan riskeer je een boete Interne verbouw monument. Vaak zijn monumenten aan de buitenkant beschermd. Veelal is er aan de binnenkant weinig meer origineel. Als er in de jaren 60 of 70 van de vorige eeuw al een verbouwing is geweest, dan is er vaak weinig meer over van het originele interieur

Wetten en regels Monumenten

 1. Wanneer mag je bouwen zonder vergunning? Het is ook niet altijd even makkelijk om erachter te komen of jij mag bouwen zonder vergunning. Zeker als je niet zoveel verstand hebt van verbouwen is het vaak moeilijk om te snappen wat wel en wat je niet vergunningsvrij mag bouwen
 2. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verschillende vergunningen en ontheffingen samengevoegd in één vergunning: de omgevingsvergunning. Voor gewoon onderhoud, gericht op het behouden van wat er is, en een aantal wijzigingen aan rijksmonumenten is geen omgevingsvergunning nodig
 3. In dat geval kan het zijn dat u toch geen vergunning hoeft aan te vragen, ook al valt het bouwplan niet binnen de standaard regels voor vergunningsvrij bouwen. Het gaat o.a. om (grotere) bijgebouwen en aanbouwen, een silo bij een boerderij of een dakkapel in het voordakvlak
 4. Bij ingrijpende veranderingen van Rijksmonumenten zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook kunnen worden ingeschakeld. Monumenten en de Wabo. In de Wabo is geregeld dat er altijd een vergunning nodig is voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een Rijksmonument. (art. 2.1 lid f)
 5. Is uw gebouw een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig

Monument - Bouwkundig Adviesburo R

 1. Voor het verbouwen of restaureren van een gebouwd rijksmonument is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Een vergunning is ook nodig voor bepaalde werkzaamheden aan panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. De omgevingsvergunning is een vergunning voor veel werkzaamheden in de fysieke leefomgeving
 2. Risico's en gevolgen indien je toch bouwt zonder vergunning: Iedereen kan een klacht indienen Je kan een proces verbaal krijgen voor bouwinbreuk, hiervan wordt melding gemaakt in het vergunningregister Huidige illegale werken kunnen stopgezet worden op bevel van de bevoegde instantie, zowel schriftelijk als mondeling
 3. imaal één meter vanaf het openbaar toegankelijk gebied liggen. In het volgende hoofdstuk leg ik verder uit hoe je het achtererf gebied berekent
 4. Verbouwen van het interieur van een recente aanbouw (van na 1965) Ook hierbij geldt dat voor alle uitgebreide en ingrijpende werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Bij inpandige werkzaamheden is het dan ook aan te raden voorafgaand aan de uitvoering contact op te nemen met de monumentenadviseurs van Monumenten en Archeologie of het Bouwloket of het Loket Vergunningen van uw stadsdeel
 5. Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Deze brochure geeft informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen
 6. Je (ver)bouwt zonder vergunning. Maar je wordt al snel betrapt. Wat zijn de gevolgen voor jou als bouwheer

Bouwen zonder vergunning; korte blog advocaat bouwrecht. In artikel 40 Woningwet is bepaald dat het verboden is te bouwen zonder een vergunning of in afwijking van een vergunning. In de Bouwverordening is bepaald (en ook in de Algemene Wet Bestuursrecht) dat de Gemeente handhavend mag optreden Zijn er gevolgen wanneer ik ga verbouwen zonder vergunning? Wellicht heeft u het een keer meegemaakt. Iemand bij u in de buurt was bezig in de tuin met de verbouwing van een schuur, alleen had hij hier geen vergunning voor gekregen. Hierdoor liep hij het risico op een boete te krijgen Boete's kunnen gaan van verplichte heraanplant of een geldsom gaande van een paar 100€ tot een paar 1000€ (hoogste mij bekend bedrag was 15.600€ voor een eeuwenoude beuk) Daar en boven komt er nog eens bij dat de boete's zowel voor de kapper als voor de opdrachtgever zijn Voor restaureren, veranderen, verbouwen of slopen van een beschermd monument of een pand in een Voor rijksmonumenten geldt dat voor uitgebreide De omgevingsvergunning heeft verschillende losse vergunningen vervangen. Het is strafbaar als deze activiteiten zonder vergunning worden uitgevoerd. Een vergunning moet vooraf worden.

Vergunningsvrij bouwen Monumenten

Regel 1 - een tuin van minder dan 100m2. Regel 2 - een tuin tussen de 100m2 en 300m2. Regel 3 - een tuin van meer dan 300m2. Bij een bebouwingsgebied gelijk aan of kleiner dan 100m 2 is het simpel, je mag 50% van dit gebied bebouwen. Voor een gebied groter dan 100m 2 en kleiner of gelijk aan 300m 2 mag je 50m 2 bouwen en dus nog een extra gebied. Dit gebied bevat 20% van het deel van het. De eigenaar van het rijksmonument gaat ervan uit dat de aanbouw zonder vergunning kan worden gerealiseerd. De buurvrouw vraagt na de - volgens haar illegale - bouw om handhaving bij de gemeente. De gemeente schrijft de eigenaar aan dat een vergunning nodig is. De eigenaar vraagt vervolgens een vergunning aan en de gemeente verleent deze Antwoorden. Monumenten verbouwen - Architektenburo Bikker BV www.architektenburo-bikker.nl. Monumenten verbouwen vraagt om het maken van een bewuste keuze voor een architect. Het gaat om creatieve keuzes. Ook gaat het om kennis van regels, wetten en bouwmaterialen. Architektenburo Bikker heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gebouwen met ee

Bouwen en verbouwen Monument, vergunning werkzaamheden aanvragen Als u een beschermd monument bezit, wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U hebt dan meestal een vergunning nodig: een omgevingsvergunning monument Omdat u een rijksmonument gaat wijzigen, moet u hiervoor ook een omgevingsvergunning voor de activiteit veranderen van een rijksmonument aanvragen. Omdat deze activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (het een kan niet zonder de ander) moet u dit in één aanvraag om omgevingsvergunning aanvragen; voor de activiteiten sloop en aanpassing rijksmonument Een dakkapel mag doorgaans niet zonder vergunning aan de voor- en zijkant worden gebouwd. Wanneer je gaat verbouwen, Zo weet je wat je te wachten staat en kom je (tijdens of achteraf) niet voor vervelende verrassingen als een hoge boete te staan Monumentale panden vindt je door heel Nederland. In totaal telt Nederland 61.768 rijksmonumenten. Amsterdam is met 7.502 koploper wat betreft monumentale panden. Ook in Maastricht (1.676), Utrecht (1.506) en Leiden (1.240) staan veel rijksmonumenten. Dit zijn vaak prachtige, authentieke gebouwen. De overheid wil de cultuurhistorische waarde van deze panden graag behouden voor Nederland. Daarom.

Men spreekt van een bouwovertreding, wanneer de uitvoering van de vergunde plannen of het gebruik van (delen van) het gebouw strijdig is met de vergunning of de wetgeving ter zake, of wanneer een bestaand gebouw zonder voorafgaande vergunning verbouwd of zelfs herbouwd wordt of van functie verandert Bouwen en verbouwen met of zonder vergunning. Wie wil bouwen of verbouwen of een andere activiteit wil gaan uitvoeren in en om zijn/of haar directe omgeving heeft meestal een vergunning nodig. Onder bouwen of verbouwen vallen onderstaande werkzaamheden: Het plaatsen van een nieuw gebouw. Bijvoorbeeld een woning, een tuinhuisje of een serre

De uitzondering is vergunningvrij bouwen. Echter zijn er ook uitzonderingen op de uitzondering. Deze uitzonderingen gelden als er een rijks- of gemeentelijk monument in het spel is, maar ook in geval het bouwwerk gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht Een rijksmonument verbouwen. Mag dat? Los van een eventuele bouwvergunning moet u, wanneer u een rijksmonument verbouwen wilt, ook een monumentenvergunning van de desbetreffende gemeente hebben. Dit is om te voorkomen dat beschermde panden veranderd worden in onherkenbare gebouwen

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen Verbouwing zonder stabiliteitswerken Voor verbouwingen zonder stabiliteitswerken heb je geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan: Het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer; Het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers; Het inrichten van een slaapkamer in de zolde Ook worden kosten berekend voor het aanvragen, indienen en begeleiden van de vergunning voor het verbouwen van uw monument. EN Vastgoed kan dit gehele traject voor u verzorgen. Het gehele traject rondom de vergunning wordt u uit handen genomen, waaronder het monitoren en de communicatie met de gemeente hierover Omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning voor uw monument vraagt u online aan via Omgevingsloket Online. Bij uw vergunningsaanvraag moet u uw werkzaamheden onderbouwen in een plan. Is de aanvraag complex, dan is het raadzaam om een Principeverzoek bij ons in te dienen. Zo'n principeverzoek heet ook wel conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wanneer vergunning aanvragen voor een verbouwing? - Slimste

U hebt een vergunning nodig als u een monument wil slopen, veranderen of herstellen. Ook het gebruiken of laten gebruiken, waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht mag niet zonder vergunning. Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn vergunningvrij Verbouwen zonder vergunning aan de buitenzijde van je woning is echter veel minder evident. Hiervoor worden een aantal algemene regels gehanteerd die vooral gaan over de plaats van de verbouwing, de impact van de verbouwing en of het om de voor-of de achterzijde van de woning gaat

Verbouwen zonder vergunning of melding (vrijstelling) Verbouwingen of onderhoudswerken zonder stabiliteitswerken, die geen effect hebben op het volume van jouw woning of het uitzicht aan de straatkant NIET wijzigen zijn vrijgesteld van vergunning en melding. Denk bijvoorbeeld aan Voor uitsluitend inpandige wijzigingen van onderdelen van een rijksmonument die geen waarde hebben uit oogpunt van monumentenzorg, waarbij het casco en de constructie ongemoeid blijven. Geen omgevingsvergunning voor 'bouwen in, aan, op of bij een beschermd monument': Bepaalde bouwactiviteiten aan, in, op of bij beschermde monumenten

U heeft een vergunning voor een monument nodig als: u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument, en; u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen; Gewoon onderhoud. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen Bij het bouwen of verbouwen van een woning komt heel wat kijken. zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000 Gemeentelijk of Rijksmonument? De gemeente Heusden is rijk aan monumenten, zowel gebouwen als archeologische monumenten Monument verbouwen, herstellen of onderhouden een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt. Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

Interne verbouw monument - Vergunningsvrij bouwen

Vergunningen. Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Rijksmonument. U hebt altijd een vergunning nodig voor een Rijksmonument om te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning Per 1 januari 2012 is er geen vergunning meer nodig voor: kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan een rijksmonumentaal pand waar de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden. wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarbij geen hak- en breekwerk in het casco nodig is Is uw pand een gemeentelijk- of rijksmonument? Dan mag u dit zonder vergunning niet afbreken, verstoren, verplaatsen of veranderen. Behalve als de aanpassing past binnen de regels voor het vergunningsvrij bouwen In sommige gevallen, waar dit bijvoorbeeld overtredingen van de lokale huisvestingsverordening betreft, kan ook direct een boete worden opgelegd. Denk hierbij aan de situatie van illegale vakantieverhuur, splitsen of samenvoegen zonder vergunning. De boetes hiervoor kunnen fors oplopen (in de gemeente Amsterdam tot EUR 22.000,- per geval)

Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden uit de checklist vrijstellingen voldaan is. MELDING u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd gemeentelijk- of rijksmonument, en u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen; Afhankelijk van de werkzaamheden zal ook een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aangevraagd moeten worden. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen Op 28 juni 2019 publiceerde de gemeente het bericht met kenmerk 201906065 dat er een vergunning van rechtswege is afgegeven voor het verbouwen van de rijksmonumenten Laan van Meerdervoort 225 en 227 (zie bijlage). 1. Klopt het dat de betreffende panden aangewezen zijn als Rijksmonument? Ja. 2 Mijn zonder vergunning gebouwde aanbouw staat er al een paar jaar. Kan de gemeente hier nog iets tegen doen? Ja, dat is mogelijk. Vaak denkt men dat als de illegale activiteit een tijd geleden is begaan, bijvoorbeeld een aanbouw die er al een paar jaar staat, dat de gemeente dan niet meer kan optreden

6 redenen waarom je nooit mag (ver)bouwen zonder vergunning

Overzicht vergunningen. Overzicht van verschillende soorten (omgevings)vergunningen. U vindt hier een overzicht van de verschillende soorten omgevingsvergunningen die u nodig kunt hebben als u gaat bouwen of verbouwen. Bouwen. Voor grotere bouwwerkzaamheden heeft u vaak een omgevingsvergunning bouwen nodig. Vroeger heette dit een bouwvergunning Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online. Wat moet u weten. Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig In de verordening is verboden zonder een vergunning voor woningvorming te verbouwen tot twee of meer woonruimten. Op grond van artikel 3.3.4 van de Huisvestingsverordening 2017 weigert het college een vergunning voor woningvorming vooral omdat er een overschot zou bestaan aan kleine woonruimten en een tekort is aan grote woonruimten

Vergunningvrij Publicatie Rijksdienst voor het

Door de verbouw van deze oude boerderij heeft het donkere interieur plaatsgemaakt voor een lichte, ruime en warme leefomgeving. De oude boerderij is beschermd als gemeentelijk monument. Door de monumentale bescherming van de oude boerderij had de verbouwing een zorgvuldige aanpak nodig Bouwen zonder (geldige) vergunning verjaart niet. Dat betekent dat je voor zoiets dus ook 30 jaar later, door een volgende eigenaar, aansprakelijk gesteld kan worden. Dat er al 5 huizen staan met zo'n aanbouw is wel een goed argument om aan te dragen bij de welstandscommissie om toch een vergunning te geven Met het Verbouwpakket van Planviewer krijg je alle gegevens die je nodig hebt over bouwen zonder vergunning zonder boete, regels met betrekking tot een aanbouw, over een bouwvergunning aanvragen en advies voor vergunningsvrij bouwen. Antwoord op je vragen rondom het verbouwen van je eigen wonin Monument verbouwen of slopen Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online

vergunningsvrij bouwen - Wat mag ik bouwen

Ik ga Bouwen is hét technische (ver)bouwblad bij uitstek. Lees hier wanneer je geen vergunning nodig hebt om ramen en deuren te vervangen Als je werken uitvoert waarvoor je verplicht en vergunning moet hebben, terwijl je geen vergunning hebt, of als je de werken waarvoor je een vergunning hebt, niet juist uitvoert, dan bega je een bouwovertreding. Hier lees je welke stappen er dan volgen of wat je kan doen om een bouwovertreding te melden Wilt u een monument verbouwen, Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning Ook mag je zonder stedenbouwkundige vergunning sanitaire, elektrische, verwarmings-, isolerings-, of verluchtingsinstallaties plaatsen in de bestaande zolderkamer. Voorwaarde is dat dit niet gepaard gaat met een stedenbouwkundige functiewijziging of een wijziging van het aantal woongelegenheden

monumenten - Wat mag ik bouwen » Wat mag ik bouwe

Omgevingsvergunning: beschermde monumenten verbouwen of

Omgevingsvergunning Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoe

Een omgevingsvergunning, door veel mensen ook wel bouwvergunning genoemd, heb je vaak nodig wanneer je iets gaat bouwen of slopen. Voordat je gaat beginnen wil je natuurlijk goed op de hoogte zijn van wat er allemaal komt kijken bij een omgevingsvergunning, daarom hebben we dat even voor je op een rijtje gezet Tot maximaal 4 personen of 4 kamers mag dat zonder vergunning. die het vermogen hebben een huis te kopen om studentenkamers te maken hebben vaak niet veel tijd om alles zelf te gaan verbouwen. Soms laten ze een aannemer de ruwbouw doen en doen ze zelf de afwerkingen maar nog vaker besteden ze alles uit

Wat gebeurt er als je zonder vergunning bijbouwt? Habitos

Wanneer mag je vergunningsvrij bouwen? BouwadviesShop

Video: Vergunningvrije werkzaamheden aan monumenten - Gemeente

Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk

In Rotterdam betreft dit het verbouwen van hennep in woonruimten, kamerverhuur zonder vergunning, het betrekken van woonruimte zonder de verplichte huisvestingsvergunning en woningvorming. Een bestuurlijke boete past in een lik op stuk beleid waarop op duidelijke en snelle wijze sancties kunnen worden opgelegd die dermate hoog zijn dat zij als een werkelijke straf worden ervaren Buitenschrijnwerk: met/zonder vergunning of melding?Een klant vraagt u om een raam te plaatsen of te vervangen. Wanneer heeft hij (en u dus ook) in Vlaanderen daarvoor een bouwvergunning nodig, ­..

Deze bouwer doet het zonder vergunning en loopt tegen

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD.Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen Speciale vergunningen: monumenten, slopen, kappen, steiger en in- of uitrit. Een omgevingsvergunning is niet alleen noodzakelijk als u bouwplannen heeft. Ook voor specifieke andere activiteiten heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Bekende voorbeelden zijn: 1. De omgevingsvergunning voor monumenten Home / Wonen en leven / Bouwen, verbouwen en slopen / Slopen of asbest weghalen / Monument verbouwen of slopen U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16 Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Op basis van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre is het verboden een monument zonder omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument te beschadigen, te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen, te herstellen of in enig opzicht te wijzigen U heeft nog extra vergunningen nodig als u hierbij bijvoorbeeld: een monumentale boom moet kappen; een gebouw moet slopen; een monument moet verbouwen of slopen; grond moet afgraven; De vergunning om grond af te graven (ontgrondingsvergunning) vraagt u aan bij de provincie. De andere vergunningen vraagt u aan via het Omgevingsloket online

 • Generatie Z kenmerken.
 • Wahl Trimmer.
 • Pasta zalm broccoli kookroom.
 • Zinho Vanheusden knie.
 • Urine sediment rbc.
 • Trammelant De Haan.
 • Beste Instagram feed.
 • Koopappartementen Cadzand.
 • Interesse tonen in je partner.
 • Australian Labradoodle kopen.
 • Pissebedden Wikipedia.
 • Elektrische pizza oven.
 • State of Delaware Wikipedia.
 • Jada Pinkett Smith Gotham.
 • Human race Pharrell Williams skin care.
 • Breitling Navitimer B01.
 • Handleiding mijn eigen plan.
 • Een front vormen.
 • Medivere Hormonen Vrouw speekseltest.
 • Vogelval.
 • Opleiding Paaldans instructeur.
 • Persfotografen Nederland.
 • Mandemakers Groep klachten.
 • Hertenfilet met portosaus Dagelijkse kost.
 • Kauwgomballen automaat metaal.
 • Moscow special places.
 • Nastreven.
 • Shellder.
 • VT Wonen vloerkleden collectie.
 • Storing DAB Radio 2.
 • Com Facebook orca is gestopt.
 • Battery check Windows 10.
 • Olijfbak ovaal.
 • Micro niveau.
 • Tea tree olie hond jeuk.
 • Instagram TV.
 • Markt Bolsward.
 • Keizer Constantijn Wikikids.
 • Easy no bake desserts.
 • Hunger Games Mitchell.
 • Taart benodigdheden.