Home

Energiediagram scheikunde

Voor meer uitleg, oefeningen en samenvattingen, zie https://scheikundehavovwo.nl Energiediagram, Exotherm, Endotherm Als benzine reageert met zuurstof (dat zijn twee behoorlijk energierijke stoffen) vormen zich de producten water en koolzuurgas (twee stoffen met heel weinig interne energie). Het systeem verliest dus een boel chemische energie tijdens deze verbranding Uitleg over reactie energie en het tekenen van energiediagrammenbegrippen: exotherm, endotherm en activeringsenergi

Dit kun je aflezen uit een energiediagram. In deze video hier meer over! Niveau havo 4 vwo 4. Tags. energiediagrammen | energie-effect | energie | chemische reacties | scheikunde ; Terug . Gerelateerde video's. Een reactie kan niet alleen heen, maar ook terug verlopen! Als er net zoveel stof heen. [scheikunde] Energiediagram. Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood. 6 berichten • Pagina 1 van 1. Bericht di 19 jan 2016, 10:27 19-01-'16, 10:27. Alex0102. Berichten: 34. Energiediagram. De ontleding van waterstofperoxide, H 2 O 2 Teken het energiediagram voor deze reactie. Mijn vraag:.

energiediagrammen scheikunde - YouTub

Een energiediagram geeft aan wat de energie is van een hoeveel stof, bijvoorbeeld van 1 mol vloeibaar water. Als je die mol water verdampt is de energie van het water(de damp) groter. De Vraagbaak Scheikunde is een initiatief van Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) en de KNCV. Neem contact op voor vragen of opmerkingen Scheikunde Energie in een reactie: endotherm & exotherm Rekenen bij een practicum is nog niet zo gemakkelijk als het lijkt, met mol rekenen lukt nog wel, maar dan komt de verdieping erbij In figuur 1 is een reactie-energiediagram weergegeven van een exotherme reactie. Je ziet dat het eindniveau lager ligt dan het beginniveau. Oftewel: je hebt een negatieve ΔE. Als ΔE positief zou zijn, dan hebben de reactieproducten dus meer energie dan voorheen, oftewel ze hebben energie opgenomen

energiediagram - Daan van Alte

reactie-energie, wet van Hess, energiediagram evenwichten 1 statisch en dynamisch evenwicht, instelling en ligging van een evenwicht, homogeen en heterogeen, eenvoudige berekeninge Samenvatting over Hoofdstuk 10: energie en evenwichten voor het vak scheikunde en de methode Pulsar chemie. Dit verslag is op 15 september 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Bijspijkerprogramma havo scheikunde onderdeel 11 vormingswarmte en energiediagrammen . Leerdoelen • Je kunt een energiediagram van een reactie schetsen. • Je kunt de rol van een katalysator uitleggen met behulp van een energiediagram. • Je kunt uit een energiediagram afleiden of een reactie endotherm of exotherm is scheikunde Energiediagram reactanten producten activeringsenergie reactiewarmte lucifer aansteken Verder leren over Energie Exotherme en Endotherme Reacties 08:0

Video: 01 Reactie energie en diagrammen - scheikunde - YouTub

Energiediagrammen Slimmer leren met Snappu

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2006-I havovwo.nl. lager dan het niveau voor de overgangstoestand in het energiediagram zonder katalysator 1 Indien in een overigens juist antwoord bij één of meer van de zelf getekende energieniveaus geen of een onjuist bijschrift is gezet Eindexamen scheikunde havo 1999 - II Op de bijlage is energiediagram 1 van de vorming van één mol ammoniak . met. katalysator nogmaals weergegeven. Daarnaast is een deel van een energiediagram getekend (energiediagram 2) dat de vorming van één mol ammoniak . zonder. katalysator weergeeft scheikunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Gebruik zo nodig het informatieboek Binas of ScienceData. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden

De S N 2-reactie is een reactiemechanisme in de scheikunde.Het is een nucleofiele alifatische substitutiereactie waarbij een nucleofiel deeltje een elektrofiel centrum 'aanvalt' en een binding aangaat, waarbij tegelijkertijd een ander deeltje, dat gebonden was aan het centrum, 'vertrekt'. Midden in dat proces is er een situatie waarbij zowel het nucleofiele deeltje als de vertrekkende groep. OLO is aan het laden.. scheikunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Op de uitwerkbijlage bij dit examen is het energiediagram voor de vorming van waterstof uit perhydro-N-ethylcarbazool onvolledig weergegeven. Hierin ontbreekt onder andere het niveau van de reactieproducten • Wanneer een energiediagram is getekend met op de niveaus 2 (mol) N 2O respectievelijk 2 (mol) N 2 en 1 (mol) O 2 en het verschil tussen beide energieniveaus is - 1,63·10 5 J, dit goed rekenen. Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2003-II havovwo.nl www.havovwo.nl - 1 De S N 1-reactie is een reactiemechanisme in de scheikunde.Het is een nucleofiele alifatische substitutiereactie.Hierbij wordt de leaving group, een deel van een substraatmolecuul, vervangen door een nucleofiel deeltje.. De naam S N 1 staat voor een substitutie door een nucleofiel deeltje in een monomoleculaire snelheidsbepalende stap.Dit houdt in dat bij de snelheidsbepalende (langzaamste.

Scheikunde 1,2 (nieuwe stijl) 20 03 Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.30 - 16.30 uu r Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden scheikunde havo | syllabus centraal examen 2018 versie 2, april 2016 pagina 6 van 38 1 Inleiding Deze syllabus specificeert de eindtermen van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma scheikunde havo . In dit verband wordt eerst kort de achtergrond van het nieuwe programma beschreven. 1.1 Scheikunde in de tweede fas

[scheikunde] Energiediagram - Wetenschapsforu

 1. De oefeningen zijn geschikt bij gebruik van iedere willekeurige methode voor scheikunde. Aanvullend methode-onafhankelijk oefenmateriaal vind je op de site van W. de Wolf: www.willdewolf.nl. en op www.mijnscheikunde.nl. VMBO (met dank aan S. Bosselaar) Berekeningen 1 Berekeningen 2 Berekeningen 3. Onderbouw (t/m klas 3) Algemeen, verbranding.
 2. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. Een katalysator verhoogt de reactiesnelheid door de activeringsenergie van een chemische reactie te verlagen. Het verhoogt de snelheid van de heengaande reactie en de teruggaande reactie gelijkmatig en hierdoor verandert niet de thermodynamica, maar de kinetiek van.
 3. (Scheikunde) energiediagram Topictools: Zoek in deze topic: 22-01-2005, 16:08: sanderrrrr Wat is een energiediagram met overgangstoestand, kan iemand mij dit uitleggen, met een voorbeeld van zo'n diagram. alvast keibedankt! Advertentie: 22-01-2005, 17:18: snookdogg85. http.
 4. Popular books. Biology Mary Ann Clark, Jung Choi, Matthew Douglas. College Physics Raymond A. Serway, Chris Vuille. Essential Environment: The Science Behind the Stories Jay H. Withgott, Matthew Laposata. Everything's an Argument with 2016 MLA Update University Andrea A Lunsford, University John J Ruszkiewicz. Lewis's Medical-Surgical Nursing Diane Brown, Helen Edwards, Lesley Seaton, Thomas.
 5. Scheikunde hoofdstuk 10 Exotherme reactie = de reagerende stoffen staan energie af aan de omgeving Endotherme reactie = de reagerende stoffen nemen energie uit de omgeving op Bij 'n energiediagram bij exotherme reactie ligt 't beginniveau hoger dan bij 't eindniveau, bij endotherm is dat andersom

Home - Havovwo.n Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 21:08. kooktechnieken en hulpmiddelen 710; 19:4

Reactie- en verbrandingswarmte - theorie en berekening Als aardgas (CH4) verbrandt vormt het koolstofdioxide en waterdamp. De verbranding van aardgas is een reactie die dagelijks wordt waargenomen bij het koken met een gasfornuis Kies scheikunde in 2016 of vwo in 2016 als u breder geïnformeerd wilt worden. Officiële publicaties. bij scheikunde vwo 2016. 16 maart 2016. Centrale examens in 2016 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) 10 maart 2016. Wijziging. In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van het hiervoor behandelde voorbeeld duidelijk. scheikunde energie reactiewarmt scheikunde KDYR 201 Vraag Antwoord Scores Power-to-gas 21 maximumscore 2 2 H2O → 2 H2 + O2 • uitsluitend H2O voor de pijl en juiste coëfficiënten 1 • uitsluitend H2 1en O2 na de pijl 22 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: − Met behulp van (groene) stroom (wordt water ontleed tot waterstof en zuurstof)

De docentenbundel scheikunde bestaat uit 400 opgaven en vraagstukken. Sluit perfect aan bij ieder lesprogramma. De bundel is te gebruiken tijdens de les of als basis voor een proefwerk, overhoring of examen. Verkrijgbaar voor 98 euro. Inclusief antwoorden en uitwerkinge www.examenstick.nl www.havovwo.nl VFKHLNXQGH YZR 2017 , Vraag Antwoord Scores 7 maximumscore 2 Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd: De negatief geladen groep / De O- groep van Tyr110/tyrosine trekt de positief geladen aminogroep / de ~NH3 + groep (van fenylalanine) aan. De negatief geladen groep / De O- groep van Tyr110/tyrosine stoot d Vakinhoudelijk deel van een thema over stereochemie, omgezet in een Wikiwijs arrangement vanuit een prototype van een kennisbank scheikunde van het voormalige Ruud de Moor Centrum van de OU; zie ook de colofon in het arrangement voor toelichting. Samenvatting: Stereochemie beschrijft het verband tussen de ruimtelijke bouw van moleculen en hun chemische en fysische eigenschappen

Scheikunde PH hoofdstuk 5 Scheikunde hoofdstuk 17 en 18 P H berekening van zwakke protolyten Nederlands vwo 4 Met andere woorden woordenlijst 2 Summary Chapter 8-9 Sv H2 verdelen van de welvaart Scheikunde Samenvatting HF 3 en 4 Havo 4 Scheikunde klas 6 - Samenvatting van het gehele boek - Chemie Overal Scheikunde hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Practicumverslag kopergehalte in stuiver A. De concentratie of sterkte van een oplossing geeft aan hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing (of oplosmiddel). Het symbool voor concentratie is c.Concentratie kan uitgedrukt worden als de hoeveelheid opgeloste stof per volume, maar zeker voor meer geconcentreerde oplossingen of bij grote temperatuurverschillen zijn andere definities beter Verslag over Proef: Calcium en water voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 3 november 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas vwo

Scheikunde In Bedrij

Met dit arrangement kun je de scheikunde stof van vwo3 en vwo4 herhalen. Per onderwerp staan er de leerdoelen, een samenvatting, uitlegfilmpjes en voorbeeldopgaven Scheikunde - Molaire massa Molaire massa, molverhouding en molariteit zeker niet te missen begrippen in het scheikunde. Zodra je de molaire massa- en de molverhoudingsopgaven beheerst, zal scheikunde een stuk makkelijker worden. Door middel van deze opgaven kan je de hoeveelheid scheikundige stoffen berekenen in een reactie Energiediagram - energy diagram Enkelvoudige - binding single bond Enthalpie (H) - enthalpie (H) Entropie (S) - entropy (S) Enzym - enzyme Toetshandreiking Scheikunde. Colofon Den Haag, 1 september 2020 Uitgave 10voordeleraar Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Postbus 123 2501 CC Den Haag info@10voordeleraar.n Samenvatting over Hoofdstuk 8: reactiesnelheid voor het vak scheikunde en de methode Pulsar chemie. Dit verslag is op 15 september 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo In dit hoofdstuk gaat het over exotherme reacties endotherme reacties energiediagram activeringsenergie energie bereken bij reacties reactiewarmte en reactiesnelheid. Dit alles aan de hand van duidelijke uitleg en voorbeelden

33 Exotherm en endotherm - scheikunde - Scheikundelessen

 1. Scheikunde samenvatting H7 + H8 §7.2 Elke reactie heeft energie-effect.Smelten, verdampen en sublimeren zijn endotherm. Faseovergangen zoals stollen, condenseren en rijpen zijn exotherm. Energie-effect kun je weergeven in energiediagram.Hierin geef je energieniveau weer van beginstoffen en reactieproducten. Energieniveau beginstoffen = beginniveau
 2. Examen scheikunde havo 1e tijdvak 2015 Auteurs Dick Naafs; Leo Kwakernaat Laatst gewijzigd 19 may 2017 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/65314 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt
 3. Scheikunde Hoofdstuk 7: Scheikunde demonstreren Paragraaf 7.2: Exotherm en endotherm Energie-effect Elke reactie heeft een energie-effect.Bij een exotherme reactie staan de reagerende stoffen energie af, en bij een endotherme reactie nemen ze energie op. Een energie-effect treedt niet alleen op bij een chemische reactie, maar ook bij een oplossing of een faseovergang
 4. Vrijwel elke stof heeft binnenin energie opgeslagen: de chemische energie. Je ziet, voelt en merkt niet aan de stof hoeveel energie het bevat maar kunt het wel laten vrijkomen door bijvoorbeeld een chemische reactie. Denk maar aan een verbrandingsreactie waarbij deze energie vrijkomt als warmte. Een reactie waarbij warmte vrijkomt in de omgeving noemt men exotherm (bijvoorbeeld een.

Onderwerp: Energeidiagram verwarmen water

scheikunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift 2p 17 Maak op de uitwerkbijlage het energiediagram van reactie 2 af door de ontbrekende energieniveaus weer te geven met de bijbehorende bijschriften Welkom bij de online school- en eindexamentraining havo van scheikunde. In deze training behandelen wij alle onderwerpen van dit vak die van belang zijn voor het jaar 2020 - 2021. De online examentraining van scheikunde wordt gegeven door Thijs, die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt en je daarom haarfijn alle scheikunde stof uitlegt Next level leren, waar en wanneer jij wilt. Wij maken behapbare uitlegvideo's over middelbare school stof. Bekijk deze uitleg op school, thuis op de bank, op bed of in de trein, waar en wanneer je maar wilt

Energiediagram 2 (met berekening reactiewarmte via diagram

VWO Scheikunde examen 2017 1e tijdvak Auteur Dick Naafs Laatst gewijzigd 06 july 2017 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/102039 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt Start studying Scheikunde §3.1 begrippen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

SCHEIKUNDE Hoofdstuk 9 Par. 1 Elke chemische reactie heeft een energie-effect. De chemische energie voor én na de reactie is niet gelijk. Als de reactie warmer wordt is de chemische energie omgezet in warmte. Dit is een exotherme reactie. Als de reactie juist afkoelt en je moet er warmte instoppen is het een endotherme reactie Roest is het roodbruine materiaal dat ontstaat wanneer ijzer reageert met zuurstof in de aanwezigheid van water. Een verbranding is een complex geheel van voornamelijk exotherme chemische reacties tussen een brandstof en een oxidator (meestal zuurstofgas) Hoofdstuk 5 Reacties en energie J.A.W. Faes (2019) Hoofdstuk 5 Reacties en energie Paragrafen 5.1 Verbranding 5.2 Ontleding van stoffen 5.3 Overmaat en ondermaat 5.4 Energie en reactiesnelheid Practic

Scheikunde In Bedrijf

Energie in een reactie: endotherm & exotherm Wetenschap

 1. Samenvatting scheikunde H2 BINAS: 56+28A+66D Paragraaf 1; Verbranding Chemische energie Bij een verbrandingsreactie komt energie vrij in de vorm van warmte. De energie die vrijkomt bij verbrandingsreactie zit opgeslagen in de brandstof. Deze energie noemen we chemische energie. Exotherme reactie een reactie waarbij chemische energie wordt omgezet in een andere vorm van energie
 2. Scheikunde Chemie op school Samenvatting hoofdstuk 3 Chemische reacties 3 Uiteindelijk krijg je dan de In een energiediagram kun je een exotherm proces weergeven. Figuur 1. Energiediagram van een exotherm proces. Een reactie waarbij energie nodig is noem je een endotherme reactie
 3. Handreiking Scheikunde. 2 Handreiking landelijke kennistoets voor de teedegraads lerarenopleiding Scheikunde Inleiding Energiediagram energy diagram Enkelvoudige binding single bond Enthalpie (H) enthalpie (H) Entropie (S) entropy (S) Enzym enzyme Equivalentiepunt equivalence poin
 4. Maak een energiediagram voor de verbranding van benzine. En zekere zin mag je zeggen: Er zijn zwakke stoffen (met weinig reactiviteit) en sterke stoffen (met veel reactiviteit). terug naar star
 5. Scheikunde hoofdstuk 7 - Scheikunde demonstreren 7.2 Exotherm en endotherm Bij een exotherme reactie, zoals een verbranding, staan de reagerende stoffen energie (warmte) af aan de omgeving. Dit is altijd de hoogste energietoestand in een energiediagram

Reactie energie - Mr

 1. 4 Welk energiediagram komt overeen met de verbranding van ether? A B C Op een fles ether vind je dit pictogram . D . Redoxreacties 1 B De lading van atoomsoort Fe (en C) verandert. 2 A Een roestvrije spijker bestaat uit een legering met het metaal Fe (een element) als hoofdcomponent
 2. Scheikunde E energiediagram 1 (met katalysator) E energiediagram 2 (zonder katalysator) stikstof + waterstof stikstof + waterstof aammoniakmmoniak stikstof + waterstof stikstof + waterstof 900012 15A 1 Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl
 3. g van de volgende regels: getekend en het niveau voor de overgangstoestand in het energiediagram met katalysator i
 4. Laat met een energiediagram zien waaruit blijkt dat de gekatalyseerde reactie sneller verloopt. De jodering van aceton wordt ook gekatalyseerd door OH--ionen. De OH--ionen versnellen de 1e reactiestap. Hierbij wordt onder andere een negatief ion gevormd waarvan twee grensstructuren getekend kunnen worden. 23
 5. Scheikunde 3 + 4 (3.2 Organische verbindingen (Alkanen (Alle organische: Scheikunde 3 + 4 (3.2 Organische verbindingen, 3.5 Duurzame brandstoffen, 3.4 Fossiele brandstoffen, 4.1 Verhoudingsformules van zouten, 3.1 Verbrandingsreacties, 3.3 Systematische naamgeving, 4.2 Oplosbaarheid van zouten, 4.3 Bijzondere zouten, 4.4 Rekenen aan zoutoplossingen
 6. [scheikunde] endotherm, exotherm, energiediagram - Huiswerk en Practica . imaal 10 karakters bestaan /100 ; Tijdens de reactie wordt energie die is opgeslagen in de Voorbeelden van exotherme reacties zijn alle verbrandingsreacties en het oplossen van een niet-edel
 7. EXAMEN SCHEIKUNDE VWO 1982 EERSTE TIJDVAK opgaven Oxonium 1982-I(I) Sommige reacties van alkoxyalkanen vertonen overeenkomst met reacties van alkanolen. juiste coëfficiënten 1 Een voorbeeld van een juist energiediagram is: E 1 mol N -0,815. 10 5 J 1 mol . Nadere informatie
exotherme roestvorming

Scheikunde » Powerpoin

• Energiediagram - Niveau's aangeven met juiste molecuulformules - Wet van Hess impliciet (C3) • Energiedichtheid • Zie verder - Voorbeeldexamen vr 8, 9 - 2009 - SK1 - TV1: vr21 - 2009 - SK1,2 - TV2: vr19, 20 - 2011 pilot - TV2: vr25, 26 14 . Title: Nieuwe Scheikunde in het Centraal exame 6. Gegeven het onderstaande energiediagram voor een chemische reactie. Welke van onderstaande beweringen is juist? (a) De activeringsenergie van de heengaande reactie is 120 kJ mol-1. (b) De activeringsenergie van de teruggaande reactie is 270 kJ mol-1. (c) De energieverandering ΔE van de heengaande reactie is -30 kJ mol-1

[scheikunde] endotherm, exotherm, energiediagram - posted in Huiswerk en Practica: Hallo,Ik begrijp niet helemaal hoe je een energiediagram maakt. Ik weet dat bij een. In het dagelijkse leven heb je altijd te maken met een endotherme reactie en een exotherme reactie. Bijvoorbeeld bij fotosynthese. Fotosynthese is de manier hoe een. Faseovergangen In een energiediagram kun je de energieniveaus van beginstoffen, reactieproducten en de hoeveelheid activeringsenergie aflezen. De vormingswarmte van een verbinding is de hoeveelheid warmte die nodig is of vrijkomt bij het vormen van één mol van de verbinding uit de elementen. Scheikunde - 6e klas. Energie en systemen (6.1) - voorbeeld: CV-ketel • Het typisch vermogen van een huis-CV is 24 [kW] (thermisch). • De pomp neemt 250 [W] op. • De natuurlijke trek zorgt voor he Scheikunde 3.1 tm 3 Practicumverslag scheikunde klas 6 Het bepalen van de Kz van een 0,200 M oxaalzuur-oplossing Extra uitleg evenwichtsconstante (Kp) SK - H14 - Chemie van het leven Samenvatting scheikunde Chemie vwo 5 en vwo 6 Scheikunde klas 6 - Samenvatting van het gehele boek - Chemie Overa

Scheikunde periode 1. H Er bestaan ientallen miljoenen soorten moleculen, dus ook ientallen miljoenen verschillende stofen.Een zuivere stof bestaat uit één soort bouwstenen, meestal moleculen.Elementen zijn stofen waarvan de bouwstenen bestaan uit één atoomsoort.Verbindingen zijn stofen waarvan de bouwstenen bestaan uit twee of meer verschillende atoomsoorten Diagrammen oefenen, dat is de beste voorbereiding als je binnenkort deel gaat nemen aan een assessment.Wij bieden je deze kans! Op de eerst plaats is het van belang om te weten wat diagrammen zijn, welke soorten er zijn en hoe je deze het beste op kunt lossen Scheikunde HAVO Examenbundel Opgaven ca. 1999 - 2012 . READ. Op de bijlage is energiediagram 1 van de vorming van één mol ammoniak met katalysator. nogmaals weergegeven. Daarnaast is een deel van een energiediagram getekend. scheikunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 17 Maak op de uitwerkbijlage het energiediagram van reactie 2 af door de ontbrekende energieniveaus weer te geven met de bijbehorende bijschriften

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 10: energie en

Samenvatting van h2 3 4. Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht: Druk op Enter om alle zoekresultaten te bekijken ( Arial,Vet 2SLO -leerdoelenkaart beheersingsniveaus Scheikunde bovenbouw havo/vwo . Kern Subkern Leerdoel havo Leerdoel vwo vakbegrippen havo vakbegrippen vwo Je gebruikt een energiediagram bij redeneringen over energieomzettingen bij chemische processen en gebruikt daarbij de begrippen geactiveerde toestand en katalysator 1 Scheikunde (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni uur Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen; het examen bestaat uit 26 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Bij dit examen hoort een informatieblad. Als bij een vraag een verklaring, uitleg, berekening of afleiding.

Ontwikkeld door: N.C. Bohncke & M.H.P. van de Spijker Oefentoets polymeren havo en vwo Opgave 1 Kunststofrecycling Sinds een aantal jaar wordt in Nederland kunststof op verschillende manieren apart ingezameld 4 D Zie onderstaand energiediagram: De absolute waarde van de resonantie-energie is dus |3×( 120) ( 206)| = 154 kJmol 1. 5 F Bij verhoging van T verschuift een evenwicht in de richting van de endotherme reactie. Dat is hier naar rechts want de vormingswarmte van NO is positief (Binas-tabel 57, ScienceData-tabel 9.2)

Energiediagram - Vedu

 1. endotherme en exotherme reacties Huiswerkvragen: Exacte vakken. het kan idd best dat je energie moet toevoegen om de reacte aan de gang te krijgen. het gaat over het totaale verschil aan energie: je hebt 20J toegevoegd om een reactie te beginnen, de reactie produceert 40J, dus uiteindelijk heb je op het einde 20J meer dan in het begin => exother
 2. g van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO
 3. heb ik het gevoel dat het antwoord op de vraag toch ook met natuurkunde te maken heeft. Bijlagen: IMG_20171001_145739.jpg; Reacties
 4. Nationale Scheikundeolympiade 2009 Voorronde 1 8 Open vragen Open opgaven (totaal 39 punten) Opgave 2 Bruistablet (17 punten) Wanneer je hoofdpijn hebt, of last hebt van een ontsteking, kun je een aspirientje innemen
 5. trefwoorden scheikunde. modules: trefwoorden: ΔE aangeslagen toestand aardalkaliemetalen aarde, water, lucht, vuur aardgas aardkorst aardolie energiediagram entropie entropie & spontaan enzymen enzym spijsvertering enzymdenaturatie enzymgeschiedenis enzymoptimum enzymregulatie enzymspecificitei
 6. Samenvatting scheikunde hoofdstuk 1 Par. 1.2-Een zuivere stof is 1 stof en heeft zijn eigen unieke combinatie van stofeigenschappen.-De meeste stoffen bestaan uit moleculen.-Combinaties van 2 of meer atomen kunnen samen moleculen vormen.-Met de atoomsoorten die nu bekend zijn, kun je tientallen miljoenen verschillende soorten moleculen vormen
 7. examenbundel havo havo havo scheikunde Bundels voor al je vakken bestel je op www.examenbundel.nl examenbundels havo Duits 978-90-06-42912-1 havo Engels 978-90-06-42936-7 havo Frans 978-90-06-42920-6 havo Nederlands 978-90-06-42919- havo biologie 978-90-06-42911-4 havo natuurkunde 978-90-06-42921-3 havo scheikunde 978-90-06-42939-8 havo wiskunde A 978-90-06-42949-

SN2-reactie - Wikipedi

Chemie Overal Hoofdstuk 5 Ontleding en synthese in de industrie en andere samenvattingen voor Scheikunde, Natuur en Techniek. Dit is een samenvatting van hoofdstuk 5: Ontleding en synthese in de industrie, uit het boek Chemie Overal voor VWO 3 Uitwerkingen van de opgaven uit: Basisscheikunde voor het hbo ISBN 97894917641961e druk Uitgeverij Syntax media Hoofdstuk 5 Chemische reacties bladzijde 3 g Br 2 + 2 I-→ 2 Br-+ I 2 redox Opgave 7 Schets het reactieverloop in een energiediagram voor een endotherme reactie

CHEMISCHE REACTIES

Online Leeromgevin

scheikunde (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Als bij een vraag een verklaring, uitleg, berekening of afleiding gevraagd wordt Scheikunde vragen. Index » school & studie. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue dinsdag 18 januari 2005 @ 20:07:26 #1. Muratthesatan. Hey, Ik heb voor een belangrijke opdracht van scheikunde een aantal vragen gekregen, maar ik snap er echt he-le-maal niks van

AtoomeconomiePPT - Chemische reacties tussen anorganische
 • Lobbyistenregister EU.
 • Positiekleding.
 • Nageboorte hond.
 • Geuzenvalk te koop.
 • Nemo Curacao.
 • Miniatuur motor laten maken.
 • Ontwikkelingslanden in Europa.
 • Foto's Ameland.
 • Paard beeld.
 • Bananenplant kopen.
 • Gedicht voorgenomen huwelijk.
 • Escape room spel kind.
 • Fargesia Jumbo.
 • Gmail account disabled how to enable.
 • Kalfjes.
 • Bandleden rowwen hèze.
 • Hotwheels baan kurkentrekker.
 • WDR Mediathek.
 • Posterformaat printen.
 • Maagkiezel vogels.
 • Vlug paling.
 • IKEA kan gebruikersprofiel niet ophalen.
 • Gezwel op eierstok.
 • Het Fornuis Openingsuren.
 • Fietsroute Trier.
 • ABN AMRO zakelijk.
 • Mayday drag.
 • Vissen Spaanse kust.
 • Bimbo Urban.
 • Kinderkamer kleuren.
 • The Fifth Element Leeloo.
 • Kattenspeelgoed puzzel.
 • Snelwegkaart Nederland.
 • Griffon emaille repair review.
 • Jaloezieën ikea.
 • Weer Soest per uur.
 • Woordspin maken.
 • Voorgevel synoniem.
 • Snackbar Veluws Hof.
 • Auto Versteeg Buurman Ede Peugeot.
 • Blauwe hardsteen dorpel.