Home

Archeologisch vooronderzoek

Archeologisch vooronderzoek De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) eist van initiatiefnemers en ontwikkelaars dat zij bij hun ruimtelijke plannen rekening houden met archeologische waarden en het historisch erfgoed Vooronderzoek & Advies. Bureauonderzoek. Wanneer er een archeologische vindplaats op uw terrein ligt, dan wordt met proefsleuven ('kijkgaten') bekeken wat de conditie hiervan is. Bij sterk verstoorde grond en slecht bewaarde resten kan het advies luiden om verder onderzoek te staken en kunt u verder met uw plannen Doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Daarvoor wordt in de regel een bureauonder- zoek en - afhankelijk van de uitkomst daarvan - een inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd

Archeologisch vooronderzoek. De gemeente of provincie kan de initiatiefnemer van een bouwproject verplichten om archeologisch vooronderzoek te laten doen. Bijvoorbeeld als op de bouwlocatie een archeologische vindplaats is. Of omdat de gemeente denkt dat die er is Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor je een erkende archeoloog moet aanstellen. De archeoloog bepaalt aan de hand van het archeologisch vooronderzoek of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en zal in de archeologienota maatregelen voorstellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan Archeologisch onderzoek is opgedeeld in een aantal stappen: schema AMZ>> . Vooronderzoek is de eerste stap: via bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (zoals archeologisch booronderzoek) wordt geïnventariseerd wat er aan archeologie is, en waar Het archeologisch vooronderzoek kan bestaan uit bureauonderzoeken, archeologienota's, booronderzoeken en proefsleuvenonderzoek. VUhbs heeft niet alleen jarenlange ervaring, maar ook een zeer goede reputatie. Dit zorgt o.a. voor veel vertrouwen en een soepele afstemming met het bevoegd gezag

Toch is een archeologisch traject wel enigszins beheersbaar en daarmee ook de kosten. Let bijvoorbeeld op de volgende gegevens: Het gebied ligt wel of niet in een archeologisch monument (kijk hier voor de monumenten) Het gebied ligt wel of niet in een (hoge) archeologische verwachtingszone Archeologisch onderzoek mag niet door iedereen worden uitgevoerd. Het graven naar archeologische waarden is bij wet verboden. Alleen gecertificeerde archeologische partijen mogen het onderzoek uitvoeren. Zij moeten het BRL 4000 certificaat hebben en werken conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)

Het archeologisch vooronderzoek kon zodanig in het totale project worden ingepast, dat het nergens voor vertragingen en/of belemmeringen heeft gezorgd. Product. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in een RAAP-rapport, vergezeld van een grote overzichtelijke kaartbijlage Een beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek. Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 verplicht de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen 1 Rapporten All-Archeo bvba 160 Archeologisch vooronderzoek Natasja Reyns en Anouk Van der Kelen Bornem 2013. 2 Lier - Smedenstraat Colofon Rapporten van het archeologisch onderzoeksbureau All-Archeo bvba 160 Aard onderzoek: Prospectie Vergunningsnummer: 2013/210 Naam aanvrager: Natasja Reyns Naam site: Lier - Smedenstraat Opdrachtgever: Mevi nv, Vrijheidslaan 120 bus 4, B-1080 BRUSSEL.

KNA-Leidraad Archeologie en Waterbodem - Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie: KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie: KNA-Leidraad Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) KNA-Leidraad IVO Karterend Booronderzoek: KNA-Leidraad Proefsleuvenonderzoek: KNA-Leidraad Geofysisch Onderzoek toelichtin Wij zijn dé specialist in archeologisch onderzoek in het kader van bouwprojecten en aanlegprojecten! 030-7620705 informatie@transect.n Deze week is gestart het archeologisch vooronderzoek in Damwâld op het terrein waar twintig jaar geleden Dorpshuis De Mounetille stond. Het terrein zou destijds plaatsmaken voor een nieuw dorpshuis, De Nije Tille. Zover is het niet gekomen. Het terrein heeft ongeveer twintig jaar braak gelegen. Het archeologisch onderzoek wordt gedaan in verband met de voorgenomen [ V16-3233: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de reconstructie van het kruispunt Oudedijk/Nieuwe Dijk te Odiliapeel, gemeente Uden VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V1439, concept versie 1.0, d.d. 17 november 2016 2 ProjectgegevensProjectgegeven 1 ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies Q U I C K S C A N B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K A D V I E S Zevenhuizen Dwarshaspel 12 Gemeente Leek Een bureauonderzoek ArGeoBoor rapport 1203 status: definitief auteur: L.C. Nijdam (senior prospector) paraaf voor vrijgave: datum: 9 oktober 2012 Opdrachtgever: dhr. H. Ekamper ISSN E

T&A Survey Archeologisch vooronderzoek

Kosten archeologisch onderzoek De kosten voor archeologisch onderzoek zijn van een aantal zaken afhankelijk. Denkt u hierbij het type onderzoek, de oppervlakte van het te onderzoeken, de diepte tot waarop onderzocht dient te worden en de aard van de verwachte archeologische resten Daarbij is in de wet bepaald dat de verstoorder betaalt. Dit houdt in dat initiatiefnemers voorafgaand aan de grondverstorende activiteiten, door archeologisch vooronderzoek moeten aantonen dat als gevolg van hun handelen geen archeologische waarden ongezien worden vernietigd. Onderzoeksrichtlijne

Ravenstein Project Meanderende Maas Archeologisch vooronderzoek: grondboringen in Ravenstein 21-12-2020 om 11:43 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl. RAVENSTEIN - Als onderdeel van het project Meanderende Maas is afgelopen week in Ravenstein een aantal grondboringen gedaan in het kader van archeologisch vooronderzoek Archeologisch vooronderzoek Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor je een erkende archeoloog moet aanstellen. De archeoloog bepaalt aan de hand van het archeologisch vooronderzoek of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en zal in de archeologienota maatregelen voorstellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan EVERGEM - Veneco, het intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent, plant de ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen de Callemansputtewegel en de Zonneweg in Rieme (Evergem). De eerste stap op het terrein is gezet, het archeologisch vooronderzoek is in uitvoering

Econsultancy Archeologisch Rapport 1 Versie 1 betreft een rapport waarvan geen beoordeling van het bevoegd gezag is ontvangen, bij versie 2 is het rapport wel beoordeelt door het bevoegd gezag. Rapport archeologisch vooronderzoek Dorpsstraat 976 te Oudkarspel, gemeente Langedijk Opdrachtgever Herculesbouw Edisonstraat 3D 1704 RL Heerhugowaar ArcheoPro stelt zich tot doel om onnodig archeologisch onderzoek te voorkomen en advies op maat te leveren. Dit doen wij door in een vroegtijdig stadium overleg te plegen met u en de betreffende bevoegde overheid, zodat een doelgericht onderzoek kan worden uitgevoerd Tijdens het Beleg van 's-Hertogenbosch (1629) viel Frederik Hendrik van Oranje 's-Hertogenbosch aan. De strategisch gelegen stad was onderdeel van het Spaanse regime. Een belangrijke strijdtactiek was de contravallatielinie. Dit verdedingswerk werd om de stad aangelegd om versterking van buitenaf tegen te werken, evenals de toevoer van levensvoorraaden Geonius kan met een Quick Scan de archeologische waarde van een plangebied inzichtelijk te maken. We kijken naar het bestemmingsplan, verwachtingskaart en ondergrenzen Archeologisch vooronderzoek langs nieuwe N42 start op 13 januari. Met de start van het archeologisch vooronderzoek langs de N42 tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize komt de aanleg van de.

ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN ALMERE 85 BASISRAPPORTAGE ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK Plangebied 1H2 Kustzone Oostrand, Almere Haven Colofon Status: definitief (omgezet naar ARA op 29 november 2011) Datum: 11 december 2001 Auteur: drs. J.W.H. Hogestijn Autorisatie: drs. H.C.J. Visscher Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkelin archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) Non-Fictie Nederlands, 72 pagina's, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp, 2009.

Vooronderzoek & Advies — ADC Archeologie Nederland

Archeologisch onderzoek en advies Archeologie is iets waar u rekening mee moet houden wanneer u op een terrein wilt graven of bouwen. Met de doorvoering van het Verdrag van Malta en de Omgevingswet bent u verplicht om eerst archeologisch onderzoek te laten doen V15-3145: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van woningen aan de Geestdorp 30a te Woerden, gemeente Woerden VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V1336, definitieve versie 2.0, d.d. 18 april 2016 8 1.2 Onderzoeksdoel en -methode 1 Doel van het archeologisch vooronderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of ka

het archeologisch vooronderzoek (Boring A19 is niet uitgevoerd in verband met niet gekregen toestemming voor het betreden van een perceel). Van de gezette 35 boringen waren er 20 boringen op land en 15 boringen in het watergedeelte van het plangebied (Fig. 4). Het betrof sonische boringen die gezet zijn met behulp van de AquaLock boormethode V18-3733: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van woningen in de Bloemenbuurt te Steenwijk, gemeente Steenwijkerland VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V1626, definitieve versie 2.0, d.d. 6 augustus 2018 3 Inhoudsopgav V15-3029: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de verplaatsing van een woning aan Den Hoek 1 te Cromvoirt, gemeente Vught VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V1268, definitieve versie 2.0, d.d. 25 juni 2015 2 ProjectgegevensProjectgegeven V14-2894: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van een woning aan de Taalstraat te Vught, gemeente Vught VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V1210, definitieve versie 2.0, d.d. 25 augustus 2015 2 ProjectgegevensProjectgegeven

vooronderzoek nodig is. Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologisch Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van riool- en wegvernieuwingswerkzaamheden Binnenstad, Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek Rapportnummer: V1215 Projectnummer: V14-2903 ISSN: 1573 - 9406 Status en versie: Definitief 2.0 In opdracht van: Gemeente Maassluis Rapportage: W.J. Weerheijm, R. Schrijvers, C.A. Visse Archeologisch vooronderzoek Zuidburgweg (Veurne) 2 Colofon Ruben Willaert bvba Auteur: De Gryse J., Boncquet T. & Demey D. Het archeologisch onderzoek vond plaats onder toezicht van J. Vandevelde (Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, OE). 1.2

Merendree - Heilige Geeststraat archeologisch vooronderzoek - januari 2013 A. De Logi, J. Hoorne & J. Vanhercke DL&H-Rapport 6 DL&H-Rapport 6 Colofon Project Merendree - Heilige Geeststraat Archeologisch vooronderzoek Opdrachtgever: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Koloniënstraat 40 1000 Brussel Eigenaar terrein: Deinse Sociale Bouwmaatschappij (DSB) Stationstraat 29 9800. Vooronderzoek Tielt Marialoopbeek verkennend archeologisch booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bode

Kunstdal in Eeklo: werken kunnen starten na beëindiging

Tijdens archeologisch vooronderzoek in het gebied van de dijkteruglegging bij Lent - Nijmegen, hebben archeologen van de gemeente Nijmegen restanten aangetroffen van het zestiende eeuwse fort Knodsenburg.Ze hebben bovendien al een paar opmerkelijke vondsten gedaan, die veel informatie geven over de geschiedenis van het fort Het terrein is naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek opgedeeld in twee onderzoeksgebieden: fase 1 is onderzocht door middel van negen (karterende/ waarderende) proefsleuven, bedoeld om de aanwezigheid en waarde van archeologische resten vast te stellen; fase 2 is onderzocht middels kijkgaten om de gaafheid van de bodem (en dus van eventuele archeologische resten.

Bescherming archeologisch erfgoed Erfgoed Rijksoverheid

Archeologisch vooronderzoek wettelijk verplicht Volgens de Wamz is archeologisch vooronderzoek verplicht bij een grondroerende activiteit in plangebieden met een oppervlakte van 100 m2 of meer. De wet doet geen uitspraak over de diepte van de activiteit Daarbij is in de wet bepaald dat de verstoorder betaalt. Dit houdt in dat initiatiefnemers voorafgaand aan de grondverstorende activiteiten, door archeologisch vooronderzoek moeten aantonen dat als gevolg van hun handelen geen archeologische waarden ongezien worden vernietigd. Onderzoeksrichtlijne KSP Archeologie is een onafhankelijk archeologisch onderzoeks- en adviesbureau en specialist op het gebied van het aanleveren van archeologische vooronderzoeken (bureau- en/of booronderzoeken). Daarnaast kunnen wij ook de rol van adviseur archeologie of directievoerder voor uw projecten invullen RAAP Archeologisch Adviesbureau BV Samenvatting In opdracht van de provincie Utrecht heeft RAAP van 25 april tot en met 30 april 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project 'Romeinse Limes te Vechten' in de gemeente Bunnik

Archeologie Bouwheren Onroerend Erfgoe

 1. imumkwaliteit niet precies voorgeschreven kan worden, bestaat het risico dat het criterium 'laagste prijs' leidt tot te lage kwaliteit van de goedkoopste inschrijving
 2. Het archeologisch vooronderzoek Wat Sinds 1 april 2016 is een aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning in bepaalde gevallen verplicht om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij zijn vergunningsaanvraag
 3. archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek RAAP 1 Inleiding 1.1 Kader In opdracht van Haanskorf Bouwmanagement heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in sep-tember 2011 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met sloop en nieuwbouw op het terrein van het Bluebandhuis aan de Arkelstraat 104 in de gemeente Gorinchem

TIRI W., 2008. 20e-eeuwse afvalkuilen, in: BRACKE M., Archeologisch vooronderzoek te Mechelen - Papenhof. Definitieve rapportage van de bekomen resultaten, AS. Het archeologische vooronderzoek (fase 1) van de verkaveling Mottekamp te Maasmechelen 3 volledige zone tussen de gehuchten Dael Gremi-Daalgrimbie- en Mechelen-Maasmechelen- ten tijde van de opmaak van de Ferrariskaart ingenomen werd door akker en - graasland naast de beddingvan een thans verdwenen beekje (fig.2)

RAAP Archeologie Cultuurhistorie Erfgoe

Archeologisch: bureauonderzoek: Doelgroep: Archaeology: Taal: Nederlands: Type: Dataset: Uitgever: RAAP Archeologisch Adviesbureau: Samenvatting: In opdracht van de gemeente Vianen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2007 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen woningbouw in het plangebied Sluiseiland in de. In dit document heb ik meegeschreven en screenshots gemaakt van het vak Archeologisch Vooronderzoek. Het is omdat het geen goede samenvatting is niet de beste kwaliteit die ik normaal aanhoud. Vandaar dat ik deze niet al te duur heb gemaakt want het is ook een moeilijk vak. Ik hoop dat je hierdoor een beetje bent geholpen! Succes met je tentamen&excl

Archeologisch onderzoek naar de Spaanse Omwalling op de

VUhbs archeologische projecten - snel, voordelig en goe

Om alle toekomstige archeologische vondsten te beschermen, zijn er wetten en regels opgesteld waar u bij uw bouwplannen mee te maken kunt krijgen. In sommige gevallen verplicht de gemeente u om eerst archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren. In een archeologisch vooronderzoek wordt bekeken of er iets van belang in de grond aanwezig is T1 - Technopark Schoondijke, gemeente Sluis; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend archeologisch veldonderzoek (kartering) AU - de Boer, G.H. AU - Stevens, F. PY - 2004. Y1 - 2004. M3 - Report de Boer, G. H. (2005). De Hans Vriezenschans, gemeente Sluis; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (waardering)

Kosten en doorlooptijd - Bureau voor Archeologi

Plangebied Zonnewijzer, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologisch vooronderzoek: proefsleuven Smit, ., 2006, Amsterdam: RAAP Archeologisch Adviesbureau. Research. Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. ID: 1400 | archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Onbekend Onbepaal op basis van een archeologisch vooronderzoek blijkt dat geen verstoring plaatsvind van archeologische waarden of mogelijke verstoring van archeologische waarden kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem of verrichten van archeologisch vervolgonderzoek In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van 1 tot en met 4 augustus 2006 een bureau- en verkennend geo-archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met geplande natuur- en cultuurtechnische bodemingrepen in 7 projectgebieden langs de Groenlose Slinge (gemeenten Oost Gelre en Berkelland) Plangebied Zonnewijzer (locatie vijver), gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologisch vooronderzoek: proefsleuven. RAAP-rapport 1295 Smit, ., 2006 200

boek Oudenaarde, Liedtspark : archeologisch vooronderzoek, februari 2010 & juli 2012 Evelien Taelman, Bart Cherretté, Nele Vanholme Published in 2013 in Erpe-Mere by SOLV Versnelling archeologisch vooronderzoek bij bouw op komst. 24/05/2017. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een voorstel ingediend om het archeologisch voortraject bij bouwvergunningen te versnellen. De aanpassingen focussen op de kosten, de administratieve lasten en de doorlooptijd,.

Archeologisch onderzoek Transect 030-762070

 1. Archeologie. Als u in Haarlem gaat bouwen of ontwikkelen, moet u meestal een of meerdere vergunningen aanvragen. Vraagt u een bouw-, sloop-, of aanlegvergunning aan binnen beschermd stadsgezicht
 2. archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase) Non-Fictie Nederlands, 44 pagina's, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp, 2008.
 3. Dergelijk vooronderzoek kan de vorm van een boor- en/of proefsleuvenonderzoek aannemen. Maar ook in andere prospectietechnieken hebben wij de nodige ervaring. Tijdens elk vooronderzoek wordt beoordeeld of er waardevol archeologisch erfgoed aanwezig is én of dit bedreigd wordt door de geplande werken
 4. PROJECTLEIDER ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK. Jouw (voornaamste) taken: • Zelfstandig uitvoeren van bureau- en booronderzoeken: - Zorgdragen voor een goede logistieke voorbereiding van een project - Leiding geven aan en het uitvoeren van veldwerk - Het verwerken, analyseren en rapporteren van onderzoeksgegevens
 5. Voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en archeologische opgravingen is steeds een melding of toelating vereist. Bovendien gelden er per traject specifieke rapporteringsverplichtingen via de archeologienota, de nota, het archeologierapport of het archeologisch eindverslag
Aalst - Blektestraat - Hofstade - SOLVA

Archeologisch vooronderzoek Buggenum - RAA

Het archeologische vooronderzoek aan de Tritsstraat te Kampenhout 8 Het profiel bevindt zich op een hoger gelegen deel. Atypisch, voor zover dit de regel is, is het voorkomen van drie verschillende bewerkingslagen (Ap1, Ap2 en Ap3) waarvan de eerste twee op grond van de rechte begrenzing als ploeglagen kunnen geïdentificeerd worden De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een voorstel van decreet ingediend om het archeologisch vooronderzoek bij onder meer bouw- en verkavelingsaanvragen aan te passen. De aanpassingen moeten leiden tot een snellere en goedkopere procedure, aldus Vlaams Parlementslid Manuela Van Werde. Wie een aanvraag indient voor een verkaveling of een groot bouwproject, moet sinds jun V17-3469: Archeologisch vooronderzoek in het kader van een partiële bestemmingsplanwijziging ten behoeve van een glastuinbouw uitbreidingsgebied aan de Middenweg 12 te Andel, gemeente Woudrichem VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V1470, definitief, versie 2.0, d.d. 11 oktober 2017 2 Documentbehee Archeologisch vooronderzoek op voormalig terrein waar 20 jaar geleden Dorpshuis De Mounetille in Damwâld werd gesloopt, nodig voor planontwikkeling en bestemmingsplanwijziging. (8 foto's) Geplaatst op 30 maart 2020 door nanneoedsz

Bijlage: Archeologisch vooronderzoek . RAAP-RAPPORT 1745 Plangebied Antoniusstraat te Lengel Gemeente Montferland Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend archeologisch onderzoek waarderende fase (proefsleuven) Colofon Opdrachtgever: Bouwonderneming De Veluwezoom B Berichten over archeologisch vooronderzoek geschreven door jandewandelaar. Ook binnen Haagse CDA verzet tegen bouw cultuurpaleis. RTVWEST 11.03.2014 AudiofragmentDEN HAAG - Niet alleen binnen de Haagse PvdA, D66 en VVD, maar ook binnen het CDA is er verzet tegen de bouw van het nieuwe cultuurpaleis in het centrum van Den Haag, het Spuiforum. Op de kieslijst van die partij staan in ieder November: Archeologisch vooronderzoek rondweg Archeoloog Bart V. d. Veken enthousiast over resultaat tot nu toe Op 17 november jl. is ADC ArcheoProjecten gestart met het archeologisch vooronderzoek op het tracé van de rondweg in Baarle Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem naar aanleiding van aanleg nieuwe persleidingen, pompstations en werkterreinen in de Meerleseweg, Zandbergstraat en Elsterdijk te Hoogstraten

Een beslissingsboom voor verplicht archeologisch

 1. Premie voor verplicht archeologisch vooronderzoek. De Vlaamse regering keurde op 8 december een aanpassing van het onroerend erfgoeddecreet goed. Er komt onder meer een premie voor het verplichte archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
 2. Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is archeologisch vooronderzoek met mogelijk enig effect op de erfgoedwaarden in situ zoals de aanleg van proefsleuven, proefputten, vlakken of andere intrusieve methoden met grondverzet
 3. Archeologisch vooronderzoek van de Sint-Jan-Baptistkerk te Schriek (prov. Antwerpen) Aalst Statieplein. Archeologisch onderzoek. Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout, deel 1 1820-1826. Op zoek naar het Kamp bij Ravels. Archeologische opgraving Opwijk - Mechelstraat - Regenwortelbeek
 4. Na het beëindigen van het archeologisch vooronderzoek, dient de archeoloog een archeologienota in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat deze binnen 21 dagen bekrachtigt. Bij gebreke aan een beslissing binnen deze termijn wordt de archeologienota geacht te zijn goedgekeurd
 5. Bart Bot Archeologie staat voor een correcte en snelle uitvoering van het archeologisch vooronderzoek binnen het kader van uw bouwproject. Dit kan bestaan uit concreet advies voor uw project of het schrijven van de archeologienota (al dan niet met ingreep in de bodem)

Archeologisch vooronderzoek Lier Smedenstraat - PDF Gratis

Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 6 Cultuurhistorisch landschap Het plangebied omvat een cultuurhistorisch waardevol landschap (zie ook CHS; figuren 4, 12 t/m 15). De huidige verkaveling gaat bijna in zijn geheel terug tot in begin van de 19e eeuw en waar 4. Het archeologische vooronderzoek met ingreep in de bodem Methode Om het archeologisch potentieel te kunnen evalueren diende een minimum van 12% van het terrein onder vergunning te worden onderzocht op aanwezigheid van anthropogene sporen. Dit gebeurde door het aanleggen van parallel aan mekaa U bent op zoek naar expertise en ondersteuning op vlak van archeologie, landschappelijk of bouwkundig erfgoed? RAAP helpt u met alle facetten van erfgoedzorg en -ontzorging: van beleidsondersteuning en archeologienotaâ s tot opgravingen en specialistisch onderzoek, evenals beheer en ontsluiting. Ruim 100 medewerkers verspreid over vestigingen in België en Nederland staan tot uw dienst Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een bureauonderzoek en boringen op het uitbreidingsterrein van recreatieoord 'Vergarde' te Erichem, gemeente Buren (Gld.) ARC-Rapporten 2003-001.pd Bij een project met bodemingrepen wordt er verplicht archeologisch vooronderzoek gedaan. Daarbij worden schriftelijke stukken bekeken, grondboringen gedaan en proefsleuven in de bodem gegraven

KNA-Leidraden - SIK

Als u vóór het (ver)bouwen in de grond gaat graven, bestaat de kans dat u archeologische resten tegenkomt. Om te voorkomen dat de resten verloren gaan, kan het zijn dat u een archeologisch Historisch vooronderzoek. In deze twee gevallen is historisch vooronderzoek verplicht

De archeologische verwachting is vertaald naar het bestemmingsplan. Op basis van die verwachtingen wordt bepaald of er archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden bij werkzaamheden die de bodem verstoren (bijvoorbeeld de bouw of uitbreiding van een schuur of woning) Archeologisch vooronderzoek in het kader van een nieuwe clubhuis aan de Buurtweg 124 in Wassenaar, mei 2019. Op het terrein van Graaf Willem II Voetbalvereniging Aloysius College heeft Hollandia archeologen in verband met de aanleg van een nieuw clubhuis een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen uitgevoerd Projectgegevens en afbakening onderzoek 7-9. Aard bedreiging, p. 8; Beschrijving referentiesituatie 11-16. Landschappelijke context . Topografie, p. 11. Home / Ruimtelijke plannen / Bouwplannen / Bouwplannen ter inzage / Museum HIA (de Brommert) / Archeologisch Vooronderzoek. Archeologisch Vooronderzoek. Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden. Archeologisch Vooronderzoek pdf, 3MB Deel deze pagina. Facebook LinkedI

AB - Het archeologisch vooronderzoek te Bredene (prov. West-Vlaanderen) vindt plaats ter hoogte van het projectgebied Noord-Ede. Op dit terrein wordt in de nabije toekomst een verkaveling aangelegd. Omdat deze werken in grote mate archeologische sporen kunnen vernietigen,. Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Mechelsesteenweg!te!Heist6op6den6Berg! !! 3! Hoofdstuk!1! Inleiding!!! 1.1!Algemeen!! Wegens!de!plannen!voor!een!verkaveling.

Transect - Archeologisch Onderzoek & Advies 030-762070

Aalst - Graanmarkt - SOLVA

Video: Archeologisch vooronderzoek gestart - RTV NO

Deze vondst maakt volgens de overheid andermaal duidelijk dat het noodzakelijk is om de archeologische richtlijnen en het vergunningenstelsel op korte termijn af te kondigen en dat archeologisch vooronderzoek verricht moet worden alvorens tot uitgifte van concessies over te gaan In deze fase van het complexe project is het van belang dat bij alternatieven waar ingrepen in de bodem voorzien worden ook de effecten daarvan op het archeologisch erfgoed geduid worden. Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem . Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem . Afweging van de verschillende initiatieven op basis van gekende. L1 Radio: Archeologisch vooronderzoek Raadhuisplein Heerlen. Het Raadhuisplein in Heerlen is de komende drie dagen onderwerp van archeologisch onderzoek. Er worden proefsleuven gegraven om te kijken of welke resten van Romeinse bouwwerken er nog te vinden zijn onder het plein

Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet voor heraanleg
 • Deuteronomium 33.
 • Instagram bio quotes.
 • Middenrif zwanger.
 • Hardys rode wijn.
 • Voetbal taart decoratie.
 • Reservist betekenis.
 • Groen sparen RegioBank.
 • Ballin Amsterdam sale.
 • Metrobactin WAARVOOR.
 • Oorlogsgraven Reuver.
 • Microblading na een week.
 • Mortal kombat kahn.
 • Barbie Films Box set.
 • Gouden letters font.
 • Farmacokinetiek.
 • Jurassic World Speelgoed Intertoys.
 • Ontbijtbox Hotel Beveren.
 • Meneer Megens 2F.
 • Stekelvarken Canada.
 • Soldier of fortune game buy.
 • Decathlon massage stick.
 • Terracotta slaapkamer.
 • Giant mushroom Oregon.
 • Broedmachine r com 50 pro.
 • Centrale deurvergrendeling werkt niet.
 • Tabaiba Princess.
 • Lawine Engels.
 • CMD basic commands.
 • TNT social media richtlijnen.
 • Je doodschrikken.
 • Virginia C Andrews.
 • Duolingo aanbod.
 • Kraamzorg de Waarden review.
 • Welke USB aansluiting heb ik.
 • Brexit The Sun.
 • Dermaroller.
 • Successen Greenpeace.
 • Skateboarden beginners.
 • Rode bessen darmen.
 • Trap berekenen met draai 180 graden.
 • Bowlen Wierden.