Home

AVG verplichtingen verwerker

Een verwerker is onder de AVG ook verplicht een verwerkingsregister bij te houden indien hij structureel gegevens verwerkt, wanneer de verwerking risico's inhoudt voor betrokkenen of als er bijzondere of strafrechtelijke gegevens worden verwerkt Vanuit de GDPR / AVG hebben verwerkers hun eigen verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. Een verantwoordelijke mag alleen verwerkers inschakelen die afdoende garanties bieden over hun deskundigheid en betrouwbaarheid als verwerker. Kortom, ook voor verwerkers is het belangrijk om klaar te zijn voor de GDPR / AVG

De positie en plichten van de verwerker onder de AVG

 1. g (AVG) vaak een verplichte maatregel. Of u een verwerkingsregister moet opstellen, hangt af van de omvang van uw organisatie en het type gegevens dat u verwerkt
 2. Volgens de AVG, de nieuwe privacywet die sinds 25 mei 2018 geldt, dienen er verwerkersovereenkomsten te worden gesloten met verwerkers van persoonsgegevens. Maar niet alle partijen waarmee u persoonsgegevens deelt, worden aangemerkt als verwerker. Maar wie is nu wel en wie is nu niet een verwerker
 3. De verplichting van de verwerker om de persoonsgegevens alleen ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke te verwerken. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen, waaronder een geheimhoudingsplicht en het beperken van de toegang tot de persoonsgegevens
 4. der categorieën van informatie te bevatten dan het register van de verwerkingsverantwoordelijke
 5. g (AVG). Wellicht doordat de datum van 25 mei dichterbij komt krijg ik steeds meer vragen over de verantwoordelijkheden en verplichtingen die een verwerker heeft ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke
 6. De verwerker kan slechts aansprakelijk zijn wanneer de schade is ontstaan, doordat deze verwerker niet aan de tot haar gerichte verplichtingen uit de AVG heeft voldaan of wanneer de verwerker buiten de rechtmatige instructies van u om heeft gehandeld. Wat mag hieronder worden verstaan: Een verwerker heeft altijd een zelfstandige verplichting tot goede beveiliging van de persoonsgegevens, ongeacht of u dit oplegt

Als blijkt dat een accountantskantoor of een administratiekantoor geen verwerker had kunnen zijn, is hij verantwoordelijke. Dit volgt uit de AVG. In beide gevallen zal het kantoor iets moeten regelen. Een van de verplichtingen is immers het informeren van de betrokkenen op het moment, of kort na de verwerking Zowel de verwerkingsverantwoordelijkeals de verwerker heeft op grond van de AVG en de Uitvoe- ringswet AVG verplichtingen. De verplichtingen voor een verwerkingsverantwoordelijkezijn uitgebrei- der dan de verplichtingen die rechtstreeks op grond van de AVG op een verwerker van toepassing zijn De AVG-voorwaarden van Microsoft weerspiegelen de verplichtingen die in Artikel 28 van de AVG van de verwerkers worden geëist. Artikel 28 vereist dat de verwerkers zich ertoe verbinden: alleen gebruik te maken van subverwerkers met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke en aansprakelijk te blijven voor subverwerkers Op grond van artikel 37 AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke in een aantal situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming aannemen. Voor (decentrale) overheidsorganisaties die persoonsgegevens verwerken wordt dit onder de AVG verplicht

Wat moet een verwerker doen om aan de GDPR / AVG te voldoen

Dit laatste is binnen de AVG anders. Verwerker. In de WbP wordt gesproken over de Bewerker, in de AVG over de Verwerker. Het gaat echter om dezelfde rol. De Verwerker is een natuurlijk persoons of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt verplichtingen uit de AVG die gelden voor een verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaren voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van een schending van één of meer verplichtingen uit de AVG die gelden voor een verwerker. 3 Om als verwerker te worden aangemerkt, moet een entiteit aan twee basisvoorwaarden voldoen. Ten eerste dient de entiteit een andere entiteit te zijn dan de verantwoordelijke, en ten tweede dient de entiteit persoonsgegevens te verwerken namens de verantwoordelijke De Avg (artikel 28 lid 4) verplicht jou als verwerker om met jouw sub-verwerkers bindende afspraken te maken (bijvoorbeeld in de vorm van een sub-verwerkersovereenkomst). Hierin komt de sub-verwerker back-to-back dezelfde verplichtingen overeen ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens als waaraan jijzelf bent gebonden Verplichtingen van de verwerker. De AVG legt ook een aantal specifieke verantwoordelijkheden op aan verwerkers. Zo ben je als verwerker verplicht om de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke te respecteren, behalve wanneer ze strijdig zijn met de wet

Een verwerker heeft een documentatieplicht. Daarvoor is het verplicht een register bij het houden met alle verwerkingsactiviteiten. Enkele verplichtingen die de AVG in art. 30 noemt: Naam- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkers en eventuele subverwerkers. En de Functionaris Gegevensbescherming, als die er is Alvorens te bekijken wat je zou moeten doen om te voldoen aan AVG accountability, moet je eerst weten welke rol je als bedrijf neemt. De verplichtingen verschillen namelijk wanneer je 'verantwoordelijke' of 'bewerker' bent. Voor accountants is dit redelijk diffuus, want accountants kunnen van rol wisselen Voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst dient u zich te houden aan een aantal zaken zoals het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel, het soort persoonsgegevens en de rechten en plichten. Alle eisen aan een verwerkersovereenkomst vindt u op onze site AVG online De verplichtingen die de AVG oplegt aan uw opdrachtgever, worden op veel punten op vergelijkbare manier opgelegd aan u als verwerker. Beschermen software en hardware. Als verwerker of ICT-dienstverlener heeft u de verplichting op om passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevensverwerking te bevestigen

Eén van de lastigste dingen onder de AVG is wel het vaststellen van de rollen bij het verwerken van persoonsgegevens. De privacywetgeving maakt namelijk een onderscheid tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.. Hoewel het onderscheid vaak genoeg op eerste gezicht duidelijk is, zorgen de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe ICT-producten en diensten voor nieuwe rollen en. Binnen de AVG wordt aan de verwerker een grote verantwoordelijkheid toegekend. Dit uit zich onder meer in art. 28 lid 4 AVG. Wanneer je als verwerker een andere verwerker in dienst neemt (de sub-verwerker) en deze te kort schiet in de nakoming dan blijft de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk

Volgens de AVG is de 'verantwoordelijke' degene die 'doel en middelen' van de verwerking bepaalt - oftewel: het waarom en het hoe van de verwerking. De vraag is in welke mate je de bepaler bent van het waarom en het hoe om ook echt als 'verantwoordelijke' bestempeld te worden Verplichtingen Verwerker 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG. 2 Op grond van de AVG is de organisatie verplicht om met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin de verplichtingen uit de AVG zijn opgenomen. In bijlage 6 vind je een voorbeeld verwerkersovereenkomst. Ook vrijwilligers van de organisatie verwerken soms gegevens van bijvoorbeeld leden/donateurs In het kader van de AVG is het belangrijk dat je als bedrijf, eenmanszaak (zzp'r), stichting, vereniging etc, een verwerkersovereenkomst afsluit met partijen / partners die voor jou persoonsgegevens verwerken. Om een idee te krijgen wie of wat een verwerker is hebben wij een overzicht gemaakt

De verwerker zelf is echter ook aansprakelijk op grond van artikel 82 AVG. Die aansprakelijkheid strekt zich enkel uit tot 'de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of indien buiten of in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld' Als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft u als bedrijf of organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van uw organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht In [art. 28, AVG] is bepaald dat een verwerking alleen mag worden uitbesteed aan een (sub)verwerker die af-doende garanties biedt dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen, zodat de ver-werking voldoet aan de eisen van de AVG en de rechten van betrokkene zijn gewaarborgd en dit ook kan wor-den aangetoond Je wilt klanten benaderen maar je weet niet of dit mag vanwege de AVG privacyregels. Aan de hand van 10 vragen bepaal jij welke acties je moet nemen om aan de wet te voldoen. Zo word jij AVG-proof en voorkom je een boete

Evoluties inzake verwerking van persoonsgegevens en

Daaruit wordt duidelijk dat een leverancier alleen verwerker is wanneer deze primair de opdracht krijgt om gegevens te verwerken. De advocaat uit een van de voorbeelden is dus geen verwerker. Ook geeft de AP aan dat iemand die rechtstreeks onder het gezag valt van een verantwoordelijke, geen verwerker is Verleent u in opdracht ICT-diensten waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, dan legt de AVG u een aantal zelfstandige verplichtingen op. De AVG introduceert een gedeelde aansprakelijkheid voor de opdrachtgever én u als de verwerker. U kunt allebei worden aangesproken door degene van wie de gegevens worden verwerkt De AVG wijst geen enkele partij specifiek aan. Het is een algemene verplichting om die verwerkersovereenkomst te hebben. Die verplichting rust in die zin op zowel de verwerker als de verwerkersverantwoordelijke. Het is een gezamenlijke verplichting. Boete voor beid Artikel 4 - Definities - EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks

Video: Verantwoordingsplicht Autoriteit Persoonsgegeven

De verwerker in de zin van de AVG » Bright Advocate

AVG: ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke

Dit zijn zelfstandige verplichtingen van de verwerker, en dat kan ook leiden tot zelfstandige sancties aan de verwerker. De AVG schrijft niet voor dat deze verplichtingen in de verwerkersovereenkomst moeten worden opgenomen, maar toch kan het raadzaam zijn om in sommige situaties dit toch in de verwerkersovereenkomst op te nemen AVG Verwerker - artikel 28 AVG. Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker. 5 Andere verplichtingen voor de verantwoordelijke kunnen zijn: het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming; het melden van een datalek; het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met een verwerker; het bijhouden van een register met alle verwerkingen; het uitvoeren van een privacy impact assessment (PIA). De verwerker onder de AVG De AVG bepaalt dat zowel verwerkers als verwerkingsverantwoordelijken een aantal beginselen moeten naleven bij het verwerken van persoonsgegevens. Gegevensverwerking moet: rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn; een duidelijk omschreven doel hebben (finaliteitsbeginsel)) beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke (minimale gegevensverwerking

De taken van de verwerker zijn door de AVG een stuk bewerkelijker geworden dan onder het regime van de WBP. Het sluiten van een schriftelijke verwerkersovereenkomst is cruciaal onder de AVG en vormt onderdeel van de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens zo goed mogelijk te kunnen documenteren Een rechter kan toetsen of in redelijkheid helder is wat van een Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker wordt verwacht. Soorten overtredingen categorie 1. Een boete in categorie 1 wordt met name opgelegd bij het niet nakomen van diverse voornamelijk 'administratieve' verplichtingen die de AVG oplegt Indien een advocaat of advocatenkantoor niet handelt als een verwerkingsverantwoordelijke, maar als een verwerker, dan geldt voor haar ook een meldplicht. Zij moet het datalek dan zonder onredelijke vertraging, nadat het datalek bekend is geworden, te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke Accountants krijgen vanaf 25 mei zonder uitzondering te maken met de AVG/GDPR. Wat dat precies betekent voor de dagelijkse praktijk, hangt voor een groot deel af van een belangrijke factor: of de accountant tijdens een opdracht de rol van externe verwerker of die van verwerkingsverantwoordelijke aanneemt

Daarnaast geldt dat de gevallen toenemen waarin de verwerker mogelijk aansprakelijk is. Boetes bij schending AVG Ingeval van een datalek of een schending van bepaalde verplichtingen uit de AVG, kan de toezichthouder in zeer specifieke gevallen een boete opleggen aan zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker Mogelijk heeft u nu al een goede (verwerkers)overeenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Controleert u dan of in uw huidige overeenkomsten de verplichtingen uit de AVG voldoende zijn beschreven. Let op: Het is niet nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met partijen die niet onder uw verantwoordelijkheid vallen Samenvatting Wet AVG. Vanaf 25 mei vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de nieuwe Europese privacywet (in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR) krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen De AVG beschrijft in Artikel 28 en 29 duidelijk aan welke verplichtingen de verwerker moet voldoen. Deze kunnen impact hebben op uw huidige organisatie en dienstverlening. Zorg dat je als verwerker daarom goed weet wat er met de komst van de AVG voor jou mogelijk wijzigt

20181113 politeia gdpr voor advocaten

Ook verwijdert hij kopieën. Tenzij de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren. Audits De verwerker werkt mee aan uw audits of die van een derde partij. En stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen (uit artikel 28 AVG) De algemene verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker staan in de AVG. De belangrijkste verplichtingen uit de AVG zijn: Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is ( rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie )

Het begint dagelijkse kost te worden voor veel organisaties: of je even een verwerkersovereenkomst wilt tekenen, want de AVG komt eraan en die eist grote zorgvuldigheid en compliance et cetera. Wat me daarbij opvalt, is dat die overeenkomsten opgedrongen worden aan allerlei partijen die überhaupt geen verwerkers zijn. Dat geeft hoogst merkwaardige spraakverwarring De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Mijndomein is (sub)verwerkers van jouw gegevens. (Sub)verwerkers moeten tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Mijndomein rusten. Mijndomein maakt goede afspraken met hen en houdt dit in de gaten. Wat moet ik als.

De AVG heeft consequenties voor u als ondernemer, en ook voor u als werkgever. Een van de verplichtingen uit de AVG is het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers die persoonsgegevens voor u verwerken. Verwerkers zijn partijen die persoonsgegevens voor u verwerken en niet onder uw gezag staan (zoals werknemers) Zijn het twee losse verantwoordelijken dan moeten beide partijen voldoen aan alle AVG-verplichtingen. Gaat het om de relatie verwerker-verantwoordelijke dan hebben beide partijen eigen AVG-verplichtingen (die kunnen afwijken) en moeten afspraken gemaakt worden in een verwerkersovereenkomst. Per geval moet daarom positie bepaald worden Voor een organisatie is het belangrijk om helder te hebben of ze verantwoordelijke, verwerker of beide zijn. Een verantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft andere verplichtingen om aan te voldoen dan een verwerker. Maar hoe bepaal je of jouw organisatie een verantwoordelijke of verwerker (of beide) is

De LHV krijgt geregeld vragen van waarnemende huisartsen over wat de nieuwe privacywet AVG voor hen betekent. We hebben daarom op een rijtje gezet welke stappen wel en niet voor waarnemers van toepassing zijn. Binnen de huisartsenpraktijken zijn waarnemers niet verantwoordelijk voor AVG-verplichtingen, maar als zelfstandig ondernemer wel Het is verstandig om dit goed uit te zoeken, want de AVG legt verwerkers en verantwoordelijken verschillende verplichtingen op. In dit artikel gaan we kort in op het verschil tussen een verwerker en verantwoordelijke, geven we enkele criteria om een onderscheid te maken en sluiten we af met een aantal voorbeelden Deze regeling is nu in de AVG opgenomen, inclusief de verplichting een lek binnen 72 uur aan de toezichthouder te melden. De verwerker van de gegevens moet de verwerkingsverantwoordelijke 'zonder onredelijke vertraging' op de hoogte stellen van een datalek, zodat laatstgenoemde kan bepalen of er een melding aan de toezichthouder moet plaatsvinden Denk bij verwerkers of bewerkers aan drukkers die diensten voor uw stichting uitvoeren. Leg -indien van toepassing -vast in uw privacyprotocol dat u verwerkers-overeenkomsten afsluit of alleen werkt met betrouwbare leveranciers(dit zijn leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG)

Omgaan met verwerkersPrivacy AVG & GDPR | 2-Control BredaContractuele overwegingen in de context van de AVG

AVG-serie: verwerker - Louwer

De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de verwerker van persoonsgegevens om aan te tonen dat deze zich aan de privacyregels houdt. Elk bedrijf, elke instantie, elke vereniging, kortom iedereen die persoonsgegevens verwerkt, heeft met de AVG te maken. Niet nodig te zeggen, dat dit soms zorgt voor verwarring en vragen De verwerker en verwerkersverantwoordelijke hebben in de AVG heel verschillende verplichtingen. Zo mag een verwerker nooit zonder toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke een sub verwerker inschakelen De verwerker legt aan een sub-verwerker, in een sub-verwerkersovereenkomst, dezelfde verplichtingen op als die de verwerker richting verwerkingsverantwoordelijke heeft. Komt een sub-verwerker bijvoorbeeld zijn verplichtingen niet na, dan blijft de verwerker volledig aansprakelijk richting de verwerkingsverantwoordelijke voor het nakomen van de verplichtingen van de sub-verwerker ( artikel 28. Artikel 29 Werkgroep, Advies 1/2010, over de begrippen 'voor de verwerking verantwoordelijke' en 'verwerker', WP 169 , p. 22. Artikel 7:454 BW. Artikel 7:457 lid 2 BW. Artikel 35 - 37 Wet marktordening gezondheidszorg. Zie bijvoorbeeld deel 10 van deze serie over de administratieve verplichtingen onder de AVG

De rol van de verwerker binnen de AVG - Juridic

verwerker of verwerkingsverantwoordelijke Het is belangrijk om te weten wat de AVG-rol is van partijen waar de school mee samenwerkt. Vaak zal de school verwerkingsverantwoordelijke zijn, maar daar kan je niet automatisch van uitgaan. Welke verplichtingen er vanuit de AVG precies voor een partij gelden is afhankelij De AVG bepaalt dat de verwerker uitsluitend onder het gezag en in opdracht van de gegevensverantwoordelijke persoonsgegevens mag verwerken. En dus moet dat in de overeenkomst expliciet opgenomen worden, naast het feit dat de verwerker geen zeggenschap heeft over doel en middelen, het gebruik, de retentie en het verstrekken van gegevens aan derden Verplichtingen voor bedrijven en organisaties op grond van EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, de AVG. Overslaan en naar de inhoud gaan. Home - Europese Commissie. nl Nederlands. Zoeken. Search this Verwerkingsverantwoordelijke / verwerker

BOEK: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG

AVG: bent u aansprakelijk voor schade door verwerker

Het vaststellen wie verwerker of (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke is, blijkt steeds weer opnieuw een gordiaanse knoop te zijn, vooral wanneer er sprake is van converging decisions. In deze blog wordt nader ingegaan op deze rollen en de actuele ontwikkelingen daaromtrent Binnen de AVG wordt aan de verwerker een grote verantwoordelijkheid toegekend. Dit uit zich onder meer in art. 28 lid 4 AVG. Wanneer je als verwerker een andere verwerker in dienst neemt (de sub-verwerker) en deze tekort schiet in de nakoming dan blijft de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk Vanuit de GDPR / AVG hebben verwerkers hun eigen verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. Een verantwoordelijke mag alleen verwerkers inschakelen die afdoende garanties bieden over hun deskundigheid en betrouwbaarheid als verwerker. Kortom, ook voor verwerkers is het belangrijk om klaar te zijn voor de GDPR / AVG. Assisteren. Onder de AVG is iedere verwerker verplicht een register aan te leggen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens met daarin onder andere informatie omtrent de verwerkingsdoeleinden, categorieën van gegevens, beschrijving van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen etc. ook zal hierin de bewaartermijn van de gegevens worden vastgelegd

AVG en de rol van de accountant: Verwerker

AVG-handreiking 'verantwoordelijke' en 'verwerker' Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, zijn er veel vragen over de begrippen 'verantwoordelijke' en 'verwerker'. Vooral als het gaat om gezamenlijke verantwoordelijkheid en de verplichtingen voor verwerkers Verplichtingen. De AVG kent verschillende plichten voor ondernemers. Bekijk ze hieronder. In de AVG verandert dit naar 'verwerker'. De AVG verplicht jou om met iedere verwerker een verwerkersovereenkomst te sluiten. Hierin maak je afspraken over de omgang met persoonsgegevens De verwerker dient de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is om te controleren of hij zich als verwerker aan de hierboven genoemde verplichtingen houdt. Daarnaast dient de verwerker mee te werken aan audits. Het is belangrijk dat uw overeenkomsten aan bovenstaande punten voldoen

Verwerkersovereenkomst met ComputerPlan - ComputerPlan

De privacywet (AVG/GDPR) verplicht organisaties technische en organisatorische maatregelen te nemen om de privacy van klanten te waarborgen. Deze maatregelen komen voort uit regels voor enerzijds rechten voor betrokkene en anderzijds verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker De AVG. De AVG is een Europese verordening die rechtstreeks doorwerkt in de nationale wetgeving van de EU-lidstaten. Dat betekent borging op Europees niveau van onze gemeenschappelijke normen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. De AVG heeft twee doelen. De eerste gaat over de bescherming van persoonsgegevens Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt is daarop (meestal) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om te weten tot welke verplichtingen dit leidt, is het onder meer van belang om vast te stellen of er wordt gehandeld als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke Er zijn twee rollen in de AVG: De verantwoordelijke is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerker is degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Het is ook mogelijk dat meerdere organisaties verantwoordelijke zijn voor een deel van het proces

Wat is een DPIA en wanneer moet je een DPIA doen?bol

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Microsoft

De AVG schrijft, in artikel 28, voor dat alleen verwerker mogen worden ingehuurd die voldoende garanties kunnen geven dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om te zorgen dat wordt voldaan aan de verplichtingen uit de AVG, en ook om te zorgen dat de rechten van de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, worden gewaarborgd Eén van de te regelen formaliteiten waar veel organisaties naar kijken is de bewerkersovereenkomst, onder de AVG de verwerkersovereenkomst. Onder het regime van de WBP was, al sinds 2001, de bewerkersovereenkomst (of overeenkomende vastlegging van afspraken) verplicht in de verantwoordelijke - bewerkersrelatie De verwerker moet meewerken aan audits van een verwerkingsverantwoordelijke of die van een derde partij. De verwerker moet daarbij alle relevante informatie beschikbaar stellen om te kunnen controleren of hij zich als verwerker houdt aan de in de verwerkersovereenkomst AVG opgenomen verplichtingen Volgens Artikel 28 van de EU AVG, Waar de verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke, moet de verwerkingsverantwoordelijke alleen verwerkers gebruiken, die voldoende waarborgen leveren voor toereikende technische en organisatorische maatregelen op zo'n manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van deze Verordening en de rechten van het datasubject.

AVG Deel IV - De verplichtingen van de verwerkings

Wanneer een bestuursorgaan bevoegdheden neerlegt bij een gemeenschappelijke regeling, rijst de vraag of deze verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is zoals bedoeld in de AVG. Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden en moet veelal aan de hand van de feitelijke situatie worden vastgesteld In deel 3 van deze blogreeks vertel ik u graag meer over de informatieplicht op basis van de AVG. De AVG introduceert het begrip transparantie en verbindt daar diverse rechten voor de betrokkene aan, hetgeen direct ook betekent dat de verwerkersverantwoordelijke (en de verwerker) zich aan bepaalde regels zal moeten houden de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist. De verwerker dient daarnaast de categorieën van verwerkingen die namens de verantwoordelijke worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het vastleggen, het wijzigen of het maken van back-ups) in het register op te nemen

avg - Gewoon Bovenaan

Sinds de AVG geldt er een verantwoordingsplicht met o.a. een verplicht verwerkingsregister. Lees hier wat dat inhoudt, welke vereisten er gelden en welke acties u moet ondernemen. Of bekijk het voorbeeld van het register van verwerking dat wij voor u hebben gemaakt Een verwerker ben je als je in opdracht persoonsgegevens verwerkt waar de opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke voor is. Die ander bepaalt het doel (dit moet je doen) en kiest de middelen (of.. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, verplicht het bijhouden van een verwerkingsregister. Het verwerkingsregister bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt Uit de belangrijkste beginselen van de AVG, zoals rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid, komen verplichtingen voort voor 'verwerkingsverantwoordelijken'. Zij moeten kunnen aantonen dat aan de beginselen van de AVG voldaan wordt. Dat levert een aantal concrete verplichtingen op. De belangrijkste voor de advocatuur zijn

 • Glasgow Rangers Shirt.
 • Beyonce knowles Halo.
 • CMD basic commands.
 • Civil law England.
 • Schimmelinfectie plasser kind.
 • Nederlandse voetballers in Barcelona.
 • David Guetta albums.
 • Sleehakken Wit.
 • Tupperware MandoChef review.
 • Cc strombeek ruilbox.
 • Kaas grappen.
 • Huisarts De Koog.
 • Vitamine tegen hoofdpijn.
 • Hizmet Tilburg.
 • Spelers van Be Quick Groningen.
 • Afdelingen Sint Franciscus Gasthuis.
 • Huis te koop Mallorca zeezicht.
 • Hudson Voorschoten menu.
 • Hearthstone achievement points.
 • Taal startscherm Windows 10.
 • Luchthaven Haneda.
 • George C Scott.
 • Nike Heels.
 • Namib woestijn dieren.
 • Muntautomaat contactloos.
 • Wat is kopverluchting.
 • Al segno.
 • Zwanger na miskraam.
 • Scapa schoenen Winter 2020.
 • Toscaanse jasmijn snoeien wanneer.
 • Craft trail running.
 • Penitentiaire beginselenwet boek.
 • Bloempot met logo.
 • Tubespaan deuren prijs.
 • Druiventeelt Nederland.
 • Coolblue kindercamera.
 • Www KNAW.
 • Dansende Beren YouTube.
 • Inbouw prullenbak 40 liter.
 • Zoladex injectie vrouw.
 • Beste orthopeed enkel.