Home

Indien en voor zover

indien en voor zover - Vertaling naar Engels - voorbeelden

Een bestelling is bindend voor DEJOND nv, indien en voor zover DEJOND nv de bestelling schriftelijk heeft aanvaard. An order is binding on DEJOND nv, if and insofar as DEJOND nv has accepted the order in writing Trefwoord: Indien en voor zover. Aanwijzing 3.11 Uitdrukking voor zover Kennisbank Inloggen; Aanmelden; Privacy; Contac

Aanwijzing 62 In plaats van indien en voor zover wordt de uitdrukking voor zover gebruikt Voor zover betekent 'in die mate dat' of 'alleen als'. (1) Voor zover ik weet, is hij niet getrouwd. ('in die mate dat') (2) We zullen de extra opdracht uitvoeren voor zover er genoeg tijd is. In de Woordenlijst van 1995 werd voorzover in één woord gespeld. Sinds 2005 wordt voor zover in twee woorden geschreven De bezoeker geeft Zoover bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Zoover niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content

1) voor zover conjunctionUitspraak: [vor zo`vɛr] in de mate dat Voorbeelden: `Voor zover ik weet, is hij nog altijd vrijg.. In veel gevallen is zowel voor zover als zo ver iets te zeggen. In de onderstaande zinnen kun je volhouden dat beide woorden nadruk krijgen en dus zo ver schrijven, maar ook dat er geen 'afstand' wordt aangeduid en dat zover dus voor de hand ligt. Hoe heb je het zover/zo ver kunnen laten komen? Zover/zo ver reikt mijn kennis helaas niet Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Ad Managers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. The Ad Managers berekent de prijzen van hostingproviders of derden door aan de opdrachtgever Als ik goed gegeten heb, slaap ik lekker. (= veronderstelling: indien) Als ik goed gegeten heb, slaap ik lekker. (= voorwaarde: mits) Concluderend: als en het wat formelere wanneer zijn in alle betekenisvarianten te gebruiken. Indien is een formele(re) schrijftaalvariant van als voor een voorwaardelijk of veronderstellend verband

Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven. Artikel 3 Cursussenprijzen en betaling cursuskosten 3.1. Offertes kunnen worden gedaan via de website, al Deze beleidsregel is tevens van toepassing op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert

Indien en voor zover Kenniscentrum Wetgeving en

 1. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 2. Vertalingen van 'voor zover' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen
 3. Indien en voor zover opdrachtgever de goederen op krediet verkoopt aan derden, dan dient opdrachtgever in de overeenkomst met die derde een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Si et pour autant que le client vende les produits à crédit à des tiers, il doit prévoir une clause de réserve de propriété dans l'accord signé avec ce tiers

Indien en voor zover uit artikel 4 van deze regeling blijkt dat de zzp voor een aantal dagen in het jaar niet gedeclareerd kan worden, kan ook de zzp-meerzorg niet worden gedeclareerd. Voor zzp-meerzorg geldt, conform artikel 4, tweede lid , onder c van deze regeling, het volgende Een bestuursorgaan of een overheidslichaam kan een bevoegdhedenovereenkomst aangaan indien en voor zover de wet daartoe de ruimte laat. Die ruimte is in beginsel aanwezig indien het bestuursorgaan beleids- of beoordelingsvrijheid toekomt bij de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid. Indien het gaat om de uitoefening van een doelgebonden. indien klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW. 1.5 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en leverancier om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden Rolbeslissingen worden, voor zover zij niet dadelijk worden genomen, ten hoogste twee weken uitgesteld. De rechter kan op een eerder genomen rolbeslissing terugkomen, indien en voor zover de aard van de beslissing zich daartegen niet verzet en de omstandigheden daartoe nopen. 2.12 Termijn vonniswijze 4 Indien van toepassing en voor zover passend bij de aard en de omvang van de instelling, draagt een instelling er zorg voor dat op onafhankelijke wijze een auditfunctie wordt uitgeoefend ten aanzien van haar werkzaamheden

Indien en voor zover dit niet reeds voortvloeit uit Bijlage II van de cao, wordt elke afzonderlijke verrekening met het loon schriftelijk gespecificeerd. De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de uitzendkracht beschikt over een overzicht van de mogelijke verrekeningen, in de landstaal van de uitzendkracht. Artikel 38 Inhoudingen op het loo Indien en voor zover tussen werkgever en werknemer geen overeenstemming kan. worden bereikt over een wijziging van afspraken over werktijden zal de reeds. bestaande afspraak blijven bestaan, tenzij het bedrijfsbelang van de werkgever zich. hiertegen verzet, dit ter beoordeling aan de werkgever. 6.3 Werken op zon- en feestdage Indien de nalatige partij na ingebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te vergoeden De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk gemachtigd, om: a. indien koper een boete is.

Aanwijzing 62 ((indien en) voor zover) Kenniscentrum

50, indien gedurende langer dan twee uur overwerk is verricht, voor zover het overwerk betreft, dat na de eerste twee uur is verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 06.00 uur en 20.00 uur, behoudens het gestelde onder c Contextual translation of indien en voor zover from Dutch into French. Examples translated by humans: et que, que je sache, pour autant que, dans la mesure où onderhouds contract tussen klant en installateur betrekking heeft . 9. Randapparatuur : Onder Randapp aratuur word en d e volgende apparaten vers taan: het expansie vat, het overstortv entiel, de vulkraan, de inl aatcombinatie, de r adiator kra( a)n(en), de merkgebonden thermost aat , etc. voor zover v an toepassing Drank en rijden - slechte combinatie en voor zover ik weet ook illegaal.: Le scotch combiné à la conduite est une très mauvaise idée et pour autant que je sache, c'est aussi illégal.: De Amsterdamse Effektenbeurs oefent slechts toezicht uit indien en voor zover de opname in de beurshandel werd aangevraagd.: La Bourse d'Amsterdam n'exerce un contrôle que si et pour autant que l'admission. Voor zover een afwijzing gebaseerd is op artikel 2, lid 2, onder b, van dit besluit vermeldt het antwoord aan de aanvrager de rechthebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor zover deze bekend is, of anders de licentiegever waarvan de Commissie het relevante materiaal heeft verkregen, voor zover deze bekend is

Voorzover / voor zover

Vakantie boeken? Check vakantiebeoordelingen op Zoove

 1. 3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HSB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HSB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort t
 2. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Alona Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Alona Media berekent de prijzen van hostingproviders of derden door aan de opdrachtgever. In geval van prijswijzigingen van deze hostingproviders of derden, worden dez
 3. gen die als werkgever optreden, indien en voor zover deze als gevolg van een besluit van de directie gehouden zijn aan deze regeling. De werkgever treedt op middels zijn directies. Zakelijke kilometers: Alle voor de functie-uitoefening verreden kilometers, inclusief woon-werk kilometers
 4. Indien en voor zover aan deze eisen wordt voldaan, kan de koppeling tussen Basecone. en AccountView worden gerealiseerd. Dit betekent dat na aanschaf van de Basecone. WEPS en succesvolle installatie ervan, klanten online hun aanmelding kunnen voltooie
 5. Van lid 1 mag, voor zover het betreft het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het verstrekken van onderricht, worden afgeweken indien het gemaakte onderscheid is gebaseerd op een kenmerk dat verband houdt met het geslacht en dat kenmerk wegens de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste is.
 6. Overigens, als er in een testament niets over rente wordt bepaald (en de wettelijke verdeling van toepassing is), dan geldt dat er alleen rente wordt bijgeschreven indien en voor zover de wettelijke rente (voor niet-handelstransacties) hoger is dan 6%. De wettelijke rente bedraagt momenteel 2%
 7. 5.1 Indien en voor zover van overheidswege aan verhuurder dwingende voorschriften worden gegeven tot veranderingen, aanpassingen of verbeteringen van het gehuurde afzonderlijk, dan wel van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, verklaart huurder deze veranderingen in, op, aan of bij het gehuurde te zullen toestaan
PHANTASIALAND

Voor zover - definitie - Encycl

 1. van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor
 2. Toelichting hoofdstuk overwerk 1. De vergoeding van overwerk bestaat uit het voor de werknemer geldende uurloon, indien en voor zover het aantal overuren, gemiddeld per week, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt, niet méér bedraagt dan het verschil tussen de voor de werknemer geldende contractuele arbeidsduur en de voltijd arbeidsduur
 3. Indien en voor zover het naleven van de Voorschriften een (nadere) verwerking van persoonsgegevens inhoudt, geldt het privacybeleid van het betreffende Museum. SMK speelt hierin geen rol. De Kaarthouder verplicht zich de Museumkaart uitsluitend te gebruiken voor het - persoonlijke - doel waarvoor deze is bestemd
 4. Voor zover de zorgverzekeraar betalingen verricht, geldt, indien en voor zover van toepassing, dat deze altijd zijn gedaan inclusief BTW. 4. Bij digitale declaraties hanteert de zorgverzekeraar voor de betaalbaarstelling ten opzichte van de datum ontvangst factuur een betaaltermijn van 30 kalenderdagen mits de declaraties zij
 5. 6.4 Indien en voor zover R&R een klacht accepteert ingevolge artikel 6 van de Verkoopvoorwaarden, zal R&R naar eigen goeddunken, de hoeveelheid non-conforme Producten vervangen door een overeenkomstige hoeveelheid die voldoet aan de specificaties, ofwel, naar keuze van R&R, Koper crediteren voor de factuurwaarde van d

Zover / zo ver Onze Taa

2. Binnen redelijke grenzen en voor zover dit direct of indirect voortvloeit uit het belang van het werk of de instelling dan wel indien zich zodanige bijzondere omstandigheden voordoen dat voorafgaand overleg niet mogelijk is, is de werknemer verplicht in te stemmen met 2 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen gelden deze voorwaarden voor elk verkoop- en/of leveringscontract tussen PAKKETTENFABRIEK (hierna te noemen PAKKETTENFABRIEK) en haar opdrachtgevers, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met.

indien en voor zover wettelijk toegestaan, blijft onze totale aansprakelijkheid per gebeurtenis, waarbij een reeks gebeurtenissen als ÉÉn gebeurtenis dient te worden aangemerkt, uit welke hoofde ook, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot nalatigheid en toerekenbare tekortkoming, beperkt tot maximaal de waarde van de gebrekkige, beschadigde of niet-geleverde producten of gebrekkige of. Indien en voor zover omtrent hoedanigheid van de te leveren goederen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, kan de wederpartij slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de branche gebruikelijk is

Indien en voor zover een waardedaling is opgetreden, wordt deze ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin deze optreedt. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden in beginsel gewaardeerd op basis van een evenredig deel van de nettovermogenswaarde Voor mens en planeet. Wij veranderen de industrie van binnenuit. Ontdek ons verhaal . Nieuws & projecten. A new milestone for fairer electronics. The Fairphone 3+ is our next step in addressing the smartphone industry's constant cycle of make-use-dispose. Learn more. Fairphone's impact on the world Indien en voor zover zowel de vervoerder als de ondervervoerder aansprakelijk zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk. Niets in dit artikel doet afbreuk aan het recht van verhaal tussen hen. Artikel 5 Afleveringstermijn De vervoerder is verplicht de goederen af te leveren binnen de in d

5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever. Artikel 7. Geheimhouding 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten. noemen: Opdrachtnemer), en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende. 1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtgever zijn aanvaard. De toepasselijkheid va

Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf Kruis aan wat van toepassing is. Beantwoord vragen indien en voor zover van toepassing. Vul het formulier in blokletters in. Uw jaarinkomen Jaarinkomen van de partner a Loon, uitkering, pensioen, bijtelling privégebruik auto a € b Inkomsten die niet onder de loonheffing vallen b € c Ontvangen partneralimentatie en overige periodieke. Tot en met 31 maart 2021 valt jouw boeking bij Zoover onder de Corona Geldteruggarantie. Voorwaarden Corona Geldteruggarantie. De Geldteruggarantie is van toepassing voor jouw vakantie, indien code oranje van toepassing is en met vertrek binnen twee weken. Zodra dit voor jouw boeking geldt, ontvang jij van ons een bericht hierover Vanwege COVID-19 - doch eveneens buiten de huidige pandemische context - zou een Scheidsgerecht in staat moeten zijn om hoorzittingen te organiseren of te houden middels alle geschikte communicatiemiddelen, na raadpleging van de partijen, indien en voor zover het Scheidsgerecht zich ervan heeft vergewist dat het recht van verdediging wordt gerespecteerd en dat aan alle voorwaarden voor een. De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SoHosted

Indien u de website en andere digitale media van Brunel gebruikt, kan Brunel onderstaande persoonsgegevens verwerken. Brunel verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel 2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover Expediteur deze schriftelijk heeft bevestigd of Expediteur met de uitvoering van de Diensten is aangevangen. Douanewerkzaamheden Douanewerkzaamheden 1. Het aan de Expediteur verstrekken van gegevens, die redelijkerwijze worden verstrekt voor De navolgende garanties zijn alleen van toepassing indien en voor zover er op het polisblad naar wordt verwezen. SW201. PASSIEVE BEVEILIGINGSCLAUSULE Deze verzekering geschiedt onder de voorwaarden dat de inbraakbeveiliging bestaat uit 3. voor het overige stelt KWBN persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden (waaronder de overheid), die niet zijn aan te merken als door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover daartoe op grond van de wet-, regelgeving en/of een vonnis een verplichting bestaat dan wel indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming door de belanghebbende is gegeven

Video: Als / wanneer / indien Onze Taa

Indien en voor zover PNO bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van medewerkers van de opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot een tijdige inzet en toereikende beschikbaarheid van de betrokken medewerkers De KLANT staat ervoor in dat, indien en voor zover door hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan ESET Nederland materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, hij daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden. 5.2. Een bestuursorgaan of een overheidslichaam kan een bevoegdhedenovereenkomst aangaan indien en voor zover de wet daartoe de ruimte laat. Die ruimte is in beginsel aanwezig indien het bestuursorgaan beleids- of beoordelingsvrijheid toekomt bij de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument

Frankrijk

Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Foodie slechts bindend, indien en voor zover deze door Foodie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3 Peinemann binden Peinemann niet eerder, dan nadat en voor zover zij door Peinemann schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 4 Prijs 4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan tegen de prijs zoals in de Overeenkomst is vermeld. De opgegeven c.q. overeengekomen prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, gebaseerd op levering af fabriek E

Indien en voor zover - Nederlands - Engels Vertaling en

Indien en voor zover de Federatie uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de Federatie bezwaar te maken Indien en voor zover recht op uitkering bestaat geldt dat SGR alleen tot uitkering verplicht is voor zover de beschikbare middelen toereikend zijn. Indien en voor zover met inachtneming van het in deze regeling bepaalde recht op uitkering bestaat geldt dat de vergoedingsplicht van SGR is beperkt tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) per consument per schadegeval

De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen van hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en - voor zover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen - de navolgende regels Indien en voor zover met inachtneming van het hiervoor bepaalde recht op uitkering bestaat, geldt dat de vergoedingsplicht van het Calamiteitenfonds is beperkt tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) per reiziger per schadegeval

Voorwaardelijke voegwoorden. Als en wanneer waren oorspronkelijk voegwoorden van tijd, doch beteekenen thans vaak ongeveer hetzelfde als indien, dat uitsluitend voorwaardelijk voegwoord is.Alle drie laten, evenals zoo, de verwezenlijking der voorwaarde in het midden.Het verschil tusschen deze vier voegwoorden bestaat vooral in het gebruik. Indien is het meest gewone woord in de schrijftaal. District Court en bij de NCC Court of Appeal, behoudens indien en voor zover uit de bepaling of Rv of een andere wet anders blijkt of de aard van deze procedures zich daartegen verzet. Een aantal bepalingen, waarbij dit in de tekst is vermeld, geldt in het bijzonder voor de procedure bij d 4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. 4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stil verplicht en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd om, De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze koopovereenkomst voor verkoper voortvloeiende verplichtingen 3. Indien en voor zover Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, zo snel mogelijk na afloop van de Opdracht of, indien zulks mogelijk is, nog tijdens de Op dracht, an de pd tg ve rg tou neer . A rtik el 5. Uitvo i ng va de O eenkomst Worklife Blend b e paalt de wijz waarop de verleende o dracht wordt uitgev.

Stichting KanZ Heerhugowaard is een jonge organisatie die staat voor vernieuwing, betrokkenheid en kleinschalige zorglocaties. Onze zorg is voornamelijk gericht op ontwikkeling en inclusie. Door onze unieke samenwerking met het reguliere onderwijs in onze regio kunnen wij, naast zorg, een passend en inclusief onderwijsaanbod bieden binnen het reguliere basisonderwijs, voor kinderen met een. 10.1 Leesmap.nl verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Afnemer met het aangaan van een Overeenkomst met Leesmap.nl of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens En wordt indien mogelijk en voor zover relevant aangevuld met de volgende onderdelen: Begin of Einde van protocol. Activiteit of Processtap. Beslissing of keuze

VOOR ZOVER - Engelse vertaling - bab

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is gebruiker gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. 3.De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en (stroom)voorzieningen waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort t Voor zover de gemeenteraad toepassing heeft gegeven aan artikel 23a, eerste lid, of artikel 23b, eerste of tweede lid, informeert degene die een dienst verleent gericht op het publiceren van aanbiedingen voor toeristische verhuur van woonruimte, degene die een woonruimte aanbiedt voor toeristische verhuur over de verboden, bedoeld in artikel 23a, eerste lid en artikel 23b, eerste en tweede lid

Golf van waterparkenEftelingKazerne Hoogboom

indien en voor zover - Vertaling naar Frans - voorbeelden

 1. en voor zover van toepassing. Aan de Raad voor Rechtsbijstand Indien van toepassing beschikkingen en andere bewijsstukken meesturen rch tb ij ndg u p o v f de rust- en voorbereidingstermijn tot en met het ter kennis brengen van he t verslag van het nader gehoor fa.
 2. zorgdragen voor de Implementatie van de ICT Prestatie in de organisatie van Opdrachtgever, overeenkomstig het (voor zover van toepassing) hieromtrent bepaalde in de Overeenkomst en het Implementatieplan. 5.2 Indien er ten tijde van ondertekening van de Overeenkomst nog geen Implementatieplan is opgesteld, zal dit op eerste verzoek van een de
 3. Indien uit welke hoofde dan ook door de werkgever wordt geconstateerd dat het verbod op privégebruik En voor zover van toepassing, ook de boete en belastingrente. De werkgever kan voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen dan verhaal plegen op de werknemer
 4. de vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes en voor zover deze buiten een brandcompartiment liggen extra beschermde vluchtroutes zijn; c. de loopafstand in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30 m is indien de ruimte besloten is, en. d. de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren. 4

Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en

Indien en voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat enige bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan, in strijd is met enige wettelijke bepaling van dwingendrechtelijke aard inclusief een bepaling zoals vervat in de Conventie of in andere verdragen, toepasselijke wetten, overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten waarvan. Een vergoeding is loon indien en voor zover meer wordt vergoed dan de door de werknemer gemaakte kosten. Een verstrekking is loon als de te belasten waarde in het economisch verkeer c.q. de besparingswaarde van de verstrekking hoger is dan de eigen bijdrage Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor je eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet 2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor F&L slechts bindend indien en voor zover deze door F&L uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten. 3.6 Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt. 3.7 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, i

Alleen indien en voor zover de wet daartoe de ruimte laa

indien deze schriftelijk door Meilink zijn bevestigd. Art. 5 Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging 5.1 Indien en voor zover Meilink in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige aanvaarding van die offerte door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn voor de Opdrachtgever onmiskenbare wijze uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Leverancier niet dan nadat en voor zover Leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd. 3.3. Door Leverancier verzonden bevestigingen worden geacht d Ontbinding voor zover vereist kan toegewezen worden op grond de redelijke gronden genoemd in hoofdstuk 3.5.1.. Het is goed mogelijk dat deze switch (na het verstrijken van de vervaltermijn van twee maanden) niet meer mag. Indien de switch niet meer mag en de medewerker alleen om vergoedingen heeft gevraagd,. Indien en voor zover voorzien en toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de Gebruiker het recht om (i) toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, deze te wijzigen, te wissen, te beperken en over te dragen, en (ii) bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden Voor schade ontstaan als gevolg van door het Groninger Museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Groninger Museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Groninger Museum en/of zijn medewerkers

wetten.nl - Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en ..

Indien en voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, bijvoorbeeld met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of in verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of. Indien het product onverkoopbaar is geworden is de waardevermindering 100% welke wij mogen verrekenen met het terug te storten bedrag. • Artikelen die om hygiënische redenen niet retour kunnen, zoals in-ear headsets en oordopjes (indien geopend, verbroken verzegeling). • Artikelen die speciaal voor jou op maat gemaakt zijn. Retourprocedure Vervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn Technische installaties binnen de woning O.a. het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist i Indien geen verrekening mogelijk is, voor zover deze toeslagen verband houden met toevoegingen, afgegeven in 2020 of 2021 dan wel piketzaken waarbij de eerste piketverrichting valt in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Dit geldt voor zover het betreft de eerste 1.500 punten in het betreffende jaar Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - voor zover redelijkerwijze mogelijk - in originele staat en verpakking aan Giant retourneren, conform de door Giant verstrekte redelijke en duidelijke instructies

LEGOLAND BILLUNDDUINRELLWALIBIFun facts uit de Efteling

en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt. 2.2 Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, zal koper aan verkoper wel uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aa voor nieuwbouw conform het Bouwbesluit en de eisen van goed en deugdelijk werk. Voor zover de Deelnemer niet in staat of bereid is aan diens garantieverplichtingen te voldoen, kan een beroep worden gedaan op de uit de BouwGarant Nieuwbouwgaran-tieregeling Eengezinswoning 2020 voortvloeiende rechten vergunningsaanvraag, en voor zover van die verkavelingsvoorschriften niet op geldige wijze is afgeweken; d) een goede ruimtelijke ordening; 2° indien de weigering genoodzaakt wordt door de decretale beoordelingselementen, vermeld in afdeling 2; 3° indien het aangevraagde onverenigbaar is met normen en percentages betreffende d schriftelijke sommatie gestelde nadere termijn, indien en voor zover van koper instandhouding van de over-eenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 7.3. Is koper een vooruitbetaling verschuldigd, dient hij (aanvullende) zekerheid te stellen of dient hij te Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (d), of indien en voor zover u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn Apple, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door Apple, haar werknemers of. Voor zover het plan voorziet in een toename van het weiden van vee op grond van de in artikel 3, lid 3.4.2, onder l, van de planregels - en gelijke regelingen in artikel 4, lid 4.4.2, onder l, en artikel 5, lid 5.4.2, onder k, van de planregels - en de in artikel 3, lid 3.7.4, onder f, van de planregels - en gelijke regels in artikel 4, lid 4.7.4, onder f, en artikel 5, lid 5.7.4, onder f, van.

 • DKDB werving.
 • Erkende diploma's België.
 • Hearthstone achievement points.
 • Klaverblad Levensverzekering contact.
 • Mickey Mouse beeld zwart.
 • Ordes biologie.
 • Soorten vragen enquête.
 • Meest verkochte posters.
 • Modellen mannen.
 • Belfius zakelijke rekening openen.
 • Speekseltest politie omzeilen.
 • Tuintegels GAMMA.
 • Hondenwandelclub België.
 • Iemand de oren wassen.
 • Paperfuel Schoolagenda.
 • Grohe regendouche zwart opbouw.
 • NS klantenservice vacature Utrecht.
 • Rijksbeschermd stadsgezicht duinoord.
 • Stats Royale login.
 • Barkruk zithoogte 65 cm IKEA.
 • Watch Frida Kahlo full movie online free.
 • Kinderdagverblijf Alken.
 • Duurste Baseball kaartje.
 • Belgische identiteitskaart aanvragen voor vreemdelingen.
 • Kerstkaart Leendert Jan Vis.
 • Kipfilet armen operatie.
 • Belgian Beauty Clinic prijzen.
 • RUMAG Travel.
 • Topografie vragen.
 • Extrema outdoor pictures.
 • CASA Hanglampen.
 • Jellyfish evolution.
 • Puin storten Emmen.
 • Gmail account disabled how to enable.
 • IPad drawing.
 • Ebisse dipsaus.
 • Compleanno feliz.
 • Hoe veranderden dertien Britse kolonies in dertien Amerikaanse Staten.
 • Gewicht baby vleugel.
 • Patti Scialfa.
 • VT Wonen vloerkleden collectie.