Home

Deuteronomium 33

1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft, voor zijn dood. 2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen Deuteronomium 33. 33. De zegen van Mozes. 1 Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man Gods, de Israëlieten vóór zijn sterven gezegend heeft. 2 Hij zeide: De Here is gekomen van Sinai en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde. Deuteronomium 33. De zegen van Mozes 1 Dit is de zegen waarmee Mozes, de dienaar van God, de Israëlieten zegende voordat hij stierf. 2 Hij zei: De Heer is van de Sinaï gekomen. Hij kwam naar ons toe vanuit Seïr. In een stralend licht kwam Hij vanaf de bergen van Paran bij ons, met een ontelbaar leger van heilige engelen om Zich heen

Deuteronomium 33. 33. De zegen van Mozes voor het volk. 1 Dit is de zegen die Mozes, de man van God, het volk Israël voor zijn dood gaf: 2 'De Here is bij de berg Sinaï naar ons toe gekomen. Hij liet zijn licht over ons opgaan vanaf de berg Seïr Deuteronomium 33. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Mozes zegent de twaalf stammen Israëls voor zijn dood en voorzegt wat elken stam wedervaren zal. Mozes zegent de twaalf stammen. 1 DIT nu is de 1 zegen met welken Mozes, de 2 man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft, voor zijn dood. 1 Zie Gen. 27 op vers 4 Hoofdstuk 33 . Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israels gezegend heeft, voor zijn dood. 2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. 3 Immers bemint Hij de volken Dat lezen we in Deuteronomium 33, als hij een afscheidspreek houdt tot het volk Israël. Omdat hij hen zoveel jaren geleid had, was hij hartelijk en met zielenbanden aan hen verbonden. We beluisteren in zijn afscheidspreek naast de grote ernst en zijn priesterlijke bewogenheid geen klaagzang Deuteronomium 33: 27a. Deuteronomium 33. 27. De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg! Delen & Download. Download preek Gegevens aanvullen Bladwijzer leggen.

Deuteronomium De naam van het vijfde boek van de bijbel, het laatste van de Pentateuch, betekent in het Grieks iets als 'tweede wetboek' of 'herhaling van de wet'. De kern van het boek (hoofdstuk 12 t/m 26) is waarschijnlijk een kopie, die in 621 v.C. in de tempel gevonden werd Deuteronomium 33 (opschrift 33:1) Rond de opschriften worden ook handelingen van Mozes beschreven, vooral in Deuteronomium 31. Eerste redevoering (hoofdstuk 1-4) De redevoering begint met JHWHs bevel van de Horeb (de deuteronomistische benaming van de Sina ï) op te breken om het. Deuteronomium 33-34. Deuteronomium 33-34. Ha-berâkhâh, הברכה: En dit is de zegen. Het is schitterend:Hij kreeg Israëls stammen lief, hij hield al de zijnen in zijn hand. Ze waren gezeten aan zijn voete en ontvingen zijn onderwijzing. Mozes gaf ons zijn onderricht als een kostbaar bezit voor Jakobs volk Deuteronomium 33 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) Deuteronomium 33 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israels gezegend heeft, voor zijn dood. Hij zeide dan: De HEERE is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aange... Read verse in Statenvertaling (Dutch

Deuteronomium 33 - Oude Testament - Statenvertalin

 1. 33:16. Israël dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen. 29 Welgelukzalig zijt gij, o Israël! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden
 2. Deuteronomium 33 Deuteronom 33. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 32. 32 1. 32:1 . Deut. 4:26 30:19 daar verzamelden zich de oudsten van het volk. 33:21 dat land was een aanvoerder waardig, / daar verzamelden zich de oudsten van het volk - Voorgestelde lezing. MT:.
 3. Deuteronomium 33 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel.nl. 32. 32 1 Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. 2 Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas
 4. Deuteronomium 33:1-29—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen
 5. Deuteronomium 1 23 Verzen 1-4 Plaats en datum van Mozes' toespraak 23 Verzen 5-8 Opdracht het land binnen te gaan 25 Verzen 9-18 De aanstelling van leiders 26 Verzen 19-21 In Kades-Barnea 27 Verzen 22-25 De twaalf verkenners 28 Verzen 26-28 Weigering om op te trekken 29 Verzen 29-33 Gods trouw en het ongeloof van het volk 2

Deuteronomium 33 NBG51 Bijbel YouVersio

De zegen van Mozes voor het volk - Dit is de zegen die Mozes, de man van God, het volk Israël voor zijn dood gaf: 'De HERE is bij de berg Sinaï naar ons toegekomen. Hij liet zijn licht over ons opgaan vanaf de berg Seïr. Hij scheen op ons vanaf de berg Paran, omgeven door tienduizenden heilige engelen en met een brandend vuur aan zijn rechterzijde. Hij heeft de volken lief. Zijn heiligen. Deuteronomium 33. 33:1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israels gezegend heeft, voor zijn dood. Literatuur Deuteronomium 33:1-29. Deuteronomium. 33 Dit is de zegen die Mozes, de man van de ware God, voor zijn dood over de Israëlieten uitsprak.+ 2. 15 32:15 Deut. 31:20 33:5,26 Jes. 44:2 Hos. 13:6 Toen werd Jesurun (32:15) Jesurun - Jesurun is een andere naam voor Israël. vadsig en vet, het raakte verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, versmaadde zijn stut en steun, zijn rots 33 Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. SV Grondtekst

Deuteronomium 33:1-29—Leisi noso download Bijbel sondro fu pai. Na Yehovah Kotoigi tyari a Bijbel-Nyun-Grontapuvertaling kon na doro Zegen, HEERE! zijn vermogen, 33) en laat U het werk zijner handen wel bevallen; versla de lenden dergenen, 34) die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan! 35) 12) En van Benjamin zeide hij: De beminde des HEEREN, 36) hij zal zeker bij Hem wonen. 37) Hij zal hem den gansen dag overdekken, 38) en tussen Zijn schouders 39) zal.

ds. M. de Boer - Deuteronomium 33: 29a. Mozes wijst het volk Israël er in zijn afscheidsrede op dat zij een bijzonder volk zijn. De eeuwige God wil hen een woning zijn. Dat God naar dít volk omzag, is genade. Er is niets in Israël en niets in ons dat de Heere naar ons om zou zien Deuteronomium 5:33 - BGT. Heel de weg, die de H ere, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen. Deuteronomium 5:33 - NBG. Doe alles wat jullie Heer God heeft gezegd Deuteronomium 33 1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israels gezegend heeft, voor zijn dood. 2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tienduizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen Deuteronomium 5:33 - NBV. Heel de weg, die de H ere, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen. Deuteronomium 5:33 - NBG. Doe alles wat jullie Heer God heeft gezegd

Tweede bergrede - studie 7

Deuteronomium 33 - BasisBijbe

Dɛn Ne Abusua Som? — Ɔwɛn-Aban INTANƐT SO NHOMAKORABEA

Deuteronomium - Statenvertalin

 1. Deuteronomium - Wikipedi
 2. Deuteronomium 33-34 - Marcel van der Waar
 3. Deuteronomium 33 - SVV Bible - Bible Study Tool
 4. HSV - Deuteronomium 33 - Het vijfde boek van Mozes

Deuteronomium 33 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. Deuteronomium 33 - Herziene Statenvertaling (HSV
 2. Deuteronomium 33 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin
 3. Deuteronomium 33 HTB - De zegen van Mozes voor het volk
 4. Deuteronomium 33 - Church of the Great Go

Deuteronomium 33 — Watchtower ONLINE LIBRAR

 1. Deuteronomium 32 (NBV) - EO
 2. HSV - Deuteronomium 5 - Het vijfde boek van Mozes
 3. Deuteronomium 33 Bijbel tapu Internet Nyun
 4. Deuteronomium 33 - adgeluk
 5. ds. M. de Boer - Deuteronomium 33: 29a - Preekaantekeninge

Deuteronomium 5:33 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

 1. Deuteronomium 33 - Brieven aan Go
 2. Deuteronomium 5:33 - BGT - Bijbeltekst van de dag
 3. Deuteronomium 33
Eine zweite Chance für Deuteronomium (5God en gebed: 'Zo stierf Mozes' (DeutPrenten uit de MortierbijbelDeuteronomium 33-34 Mozes zegent de stammenVýklady ke Starému zákonuWat staat er in het bijbelboek Genesis? - EO
 • Walpurgisnacht 2020.
 • Palmbladeren dakbedekking synoniem.
 • Iris sibirica standplaats.
 • Ontwikkeling Havenkwartier Deventer.
 • MC Hammer net worth.
 • Fysische slinger formule.
 • The Lumineers.
 • Grotten Cochem.
 • Uitvaartcentrum De Plantage Barneveld.
 • Mijn ouderbijdrage DUO.
 • Lekkere snoepjes.
 • Geen derde kind.
 • Schepping Jodendom.
 • Florensis holding.
 • Programma advertentie maken.
 • Bryant tractie protocol.
 • Minigraver 5 ton te koop.
 • Trouwring te klein.
 • Groothandel dameskleding markt.
 • The guardian US.
 • Baby onrustig na drinken fles.
 • Glasbak in de buurt Haarlem.
 • Communistische revolutie.
 • Motorhelm Amsterdam.
 • Vegan portobello.
 • Deurstickers Dieren.
 • Vbs de Parel.
 • Beste fineliners.
 • JUNIQE klantenservice.
 • Slokdarmkramp Thuisarts.
 • How to make electricity in Little Alchemy.
 • Motorhelm Amsterdam.
 • UC Berkeley tuition.
 • Kingsbridge trilogie.
 • Conqueror's Deathbringer robe.
 • Rozen soorten en rassen.
 • Apneu vergoeding 2021.
 • Sacre du printemps original.
 • Watergewenning baby Bilzen.
 • Mario NES online.
 • Buy telephone number online.